دانش آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (159-172)

عنوان : ( مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) )

نویسندگان: حسین رحمتی , حسین زینی وند , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , پیوند پاپن , سعید شکری کوچک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور شبیه سازی فرآیندهای تجمع و ذوب برف حوضه باراریه که حوضه ای کوهستانی با متوسط ارتفاع 2225 متر از سطح دریا می باشد از مدل WetSpa، استفاده گردید. اطلاعات ورودی مدل شامل بارش، دمای هوا، تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه، در دوره آماری 1382 تا 1387 و نقشه های کاربری اراضی، بافت خاک و رقوم ارتفاعی می باشد. با توجه به معیار ارزیابی ناش - ساتکلیف در دو دوره واسنجی و ارزیابی که به ترتیب برابر با 67/0 و 69/0 می باشند مشخص شد که مدل به خوبی قادر به شبیه سازی جریان رودخانه باراریه می باشد. بر اساس نتایج مشخص شد آستانه شکل گیری برف در این حوضه درجه حرارت 11/0 سِلسیوس می باشد. با توجه به مقادیر متوسط ماهانه مولفه های بیلان مشخص گردید که دو ماه دی و بهمن به ترتیب با 25/29 میلی متر و 94/37 میلی متر بیش ترین مقدار آب معادل برف و دو ماه اسفند و فروردین با 89/38 میلی متر و 14/37 میلی متر بیش ترین مقدار ذوب برف را دارا می باشند.

کلمات کلیدی

, رودخانه باراریه نیشابور, ذوب برف, مدل WetSpa, مدل سازی هیدرولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068289,
author = {حسین رحمتی and حسین زینی وند and انصاری, حسین and ضیائی, علی نقی and پیوند پاپن and سعید شکری کوچک},
title = {مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2017},
volume = {26},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-5133},
pages = {159--172},
numpages = {13},
keywords = {رودخانه باراریه نیشابور، ذوب برف، مدل WetSpa، مدل سازی هیدرولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)
%A حسین رحمتی
%A حسین زینی وند
%A انصاری, حسین
%A ضیائی, علی نقی
%A پیوند پاپن
%A سعید شکری کوچک
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2017

[Download]