پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (15), سال (2014-12) , صفحات (135-143)

عنوان : ( ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی )

نویسندگان: مسعود محمدی , مهدی مکاری باغخیراتی , حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ددر این پژوهش روش های دو نقطه ای الیوت و واکر، یک نقطه ای شپارد و همکاران، یک نقطه ای والیانتزاس و همکاران، دو نقطه ای ابراهیمیان و همکاران و NRCS، ارزیابی و دو روش دو نقطه ای جدید براساس معادله های کوستیاکف و کوستیاکف- لوئیس ارائه شد. بدین منظور از پنج سری داده صحرایی با شرایط مختلف مزرعه ای از جمله طول، شیب و دبی ورودی استفاده شد. با استفاده از مدل هیدرودینامیک نرم افزار SIRMOD و پارامترهای نفوذ معادله های ذکر شده، مراحل پیشروی و پسروی آبیاری شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در برآورد میزان آب نفوذ یافته به خاک روش های پیشنهادی دوم و والیانتزاس و همکاران (۲۰۰۱) به ترتیب با 7/98 و 24/09 درصد، دارای کم ترین و بیش ترین خطای نسبی هستند. در پیش بینی مرحله پیشروی و پسروی به ترتیب روش های پیشنهادی دوم (23/2) و (NRCS (1/07 دارای کم ترین خطای استاندارد بودند. روش های پیشنهادی دوم و والیانتزاس و همکاران (۲۰۰۱) به ترتیب با متوسط کارایی 0/79 و 0/7 ، بیش ترین و کم ترین دقت را در پیش بینی مرحله پیشروی داشتند. همچنین روش NRCS در تخمین مرحله پسروی با متوسط کارایی 0/89 درصد دارای بیش ترین دقت و روش ابراهیمیان و همکاران (۱۳۸۹) با متوسط کارایی 0/83 درصد دارای کم ترین دقت بود. روش پیشنهادی دوم با متوسط ضریب باقیمانده 0/19 دارای بیش ترین دقت و روش والیانتزاس و همکاران (۲۰۰۱) با متوسط ضریب باقیمانده 0/45 دارای کم ترین دقت در تخمین مرحله پیشروی بودند.

کلمات کلیدی

, آبیاری جویچه ای, پارامترهای نفوذ, روش پیشنهادی, مرحله پیشروی و پسروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068294,
author = {محمدی, مسعود and مکاری باغخیراتی, مهدی and انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-1235},
pages = {135--143},
numpages = {8},
keywords = {آبیاری جویچه ای، پارامترهای نفوذ، روش پیشنهادی، مرحله پیشروی و پسروی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی
%A محمدی, مسعود
%A مکاری باغخیراتی, مهدی
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2014

[Download]