اکوبیولوژی تالاب, دوره (4), شماره (15), سال (2013-7) , صفحات (63-74)

عنوان : ( بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون )

نویسندگان: حلیمه پیری , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی به عنوان پدیده ای آرام و خزنده با گسترش مکانی زیاد هر ساله خسارات بسیار زیادی را به بخش های مختلف اقتصادی کشور وارد می سازد. بنابراین باید پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی های کلان مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی شدت خشکسالی دشت سیستان با استفاده از چهار شاخص PN ،SPI،DPI و RAI و انتخاب بهترین شاخص جهت پایش خشکسالی در منطقه و تاثیر این خشکسالی بر تالاب های هامون پرداخته شده است. نتایج نشان داد شاخص PN با ضریب همبستگی 1 نسبت به شاخص های دیگر توانسته است، بهتر خشکسالی منطقه را بیان دارد. همچنین می توان گفت که این عامل باعث خشک شدن دریاچه هامون و در نتیجه اثرات مخرب روی محیط زیست طبیعی، فیزیکی و اقتصادی اجتماعی منطقه داشته است.

کلمات کلیدی

, دشت سیستان, تالاب هامون, خشکسالی, شاخص های خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068297,
author = {حلیمه پیری and انصاری, حسین},
title = {بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون},
journal = {اکوبیولوژی تالاب},
year = {2013},
volume = {4},
number = {15},
month = {July},
issn = {2322-214x},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {دشت سیستان، تالاب هامون، خشکسالی، شاخص های خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون
%A حلیمه پیری
%A انصاری, حسین
%J اکوبیولوژی تالاب
%@ 2322-214x
%D 2013

[Download]