پژوهش های دانش زمین, دوره (9), شماره (33), سال (2018-3) , صفحات (1-15)

عنوان : ( پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک )

نویسندگان: مهوان حسن زاده بشتیان , عادل سپهر , محمد فرزام , معصومه بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسته های زیستی خاک اجتماعی تنگاتنگ بین ذرات خاک و سیانوباکتری، جلبک، قارچ، گلسنگها و خزه ها هستند که بر روی سطح خاک یا در داخل چند میلیمتر فوقانی خاک زندگی میکنند. در این پژوهش به بررسی اثر ژئومورفولوژی بر توزیع زیستگاهی پوسته های زیستی خاک در امتداد تحول سنی یک مخروط افکنه واقع در دامنه های نیمه خشک بینالود جنوبی در خراسان رضوی پرداخته شده است. نمونه برداری در فصل تابستان و به صورت سیستماتیک در طول تسلسل زمانی لندفرمها با استفاده از پلات 25 / 0 متر مربعی و در ضخامت 5 سانتیمتری سطح خاک صورت گرفت. سطح لندفرم به سه طبقه ساختاری قدیمی، میانه و جدید دسته بندی شد و هر طبقه به 4 قسمت تقسیم و پلاتها به صورت تصادفی انتخاب گردید. در هر سطح 16 نمونه برداری صورت گرفت که در مجموع 48 نمونه برداشت گردید. نتایج حاکی از آن است که ژئومورفولوژی به طور غیرمستقیم بر توزیع پوسته های زیستی خاک که در نتیجه تفاوت در تخصیص پارامترهای خاک می باشد اثر می گذارد از جمله با کاهش pH و کلسیم کربنات و افزایش رطوبت خاک در طول گرادیان باعث افزایش پوشش پوسته های زیستی خاک می گردد. در نتیجه تفاوت قابل توجهی در توزیع انواع مختلف پوسته های بیولوژیک خاک در چشم انداز بیابان طبیعی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, بیوژئومورفولوژی, پوسته های زیستی خاک, تحول سنی, توزیع, مخروط افکنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068308,
author = {حسن زاده بشتیان, مهوان and سپهر, عادل and فرزام, محمد and بحرینی, معصومه},
title = {پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {March},
issn = {2008-8299},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {بیوژئومورفولوژی، پوسته های زیستی خاک، تحول سنی، توزیع، مخروط افکنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک
%A حسن زاده بشتیان, مهوان
%A سپهر, عادل
%A فرزام, محمد
%A بحرینی, معصومه
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2018

[Download]