پژوهش های زعفران , دوره (5), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (217-229)

عنوان : ( مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) )

نویسندگان: سعیده کوزه گران , محمد موسوی بایگی , عباس خاشعی سیوکی , ایمان بابائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و هوا، هم به لحاظ میانگین ها و هم رویدادهای حدی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد محصولات می باشد. رویدادهای حدی آب و هوایی، در حال حاضر یک چالش مهم برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می باشد که در حال افزایش است و پیش بینی و محاسبه اثرات آنها بر عملکرد محصولات از مهمترین موضوعات مورد بررسی در بحث امنیت غذایی، جهت افزایش کارایی اقتصادی تولیدات می باشد. بررسی روند چند سال گذشته زعفران نشان می دهد، در حالیکه سطح زیر کشت زعفران در ایران افزایش داشته ، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش داشته است. با توجه به اهمیت زعفران و اینکه عملکرد آن به طور قابل توجهی تحت تأثیر شاخص های اقلیمی می باشد، بررسی و شناخت الگوی رویدادهای حدی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد می تواند به برنامه ریزی های مدیریتی و بهره برداری بهتر این محصول کمک نماید. در این مطالعه جهت بررسی روند نمایه های حدی اقلیمی، از 38 شاخص بارش و دما که توسط تیم کارشناسی شکارسازی تغییرات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی به عنوان شاخص های حدی و تغییرات آب و هوایی، استفاده گردید. سپس با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره، اثر شاخصهای حدی اقلیمی بر عملکرد بررسی و با انتخاب مناسبترین شاخص ها، مدل عملکرد بر اساس شاخصها ارائه شد. نتایج تجزیه و تحلیل شاخصها، روند گرم شدن منطقه و کاهش بارش را نشان می دهد. این نتایج نشان داد که روند افزایشی شاخصهای حدی گرم و روند کاهشی و منفی شاخص های بارش می توانند از عوامل مهم و عمده در کاهش عملکرد زعفران باشند.

کلمات کلیدی

, شاخص های بارش, شاخص های دما, رویدادهای حدی اقلیمی, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068313,
author = {کوزه گران, سعیده and موسوی بایگی, محمد and عباس خاشعی سیوکی and ایمان بابائیان},
title = {مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3869},
pages = {217--229},
numpages = {12},
keywords = {شاخص های بارش، شاخص های دما، رویدادهای حدی اقلیمی، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)
%A کوزه گران, سعیده
%A موسوی بایگی, محمد
%A عباس خاشعی سیوکی
%A ایمان بابائیان
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2018

[Download]