رهیافت, دوره (27), شماره (12), سال (2018-3) , صفحات (43-60)

عنوان : ( مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی )

نویسندگان: مهدی دادخواه , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رشد دنیای وب و تکنولوژی¬های مختلف، انتشار اطلاعات بی وقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکان پذیر نمی¬باشد. همچنین بخش اعظم این اطلاعات، تنها توسط انسا¬ن¬ها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشین¬ها نیست. در این میان استفاده از تکنولوژی وب معنایی بسیار راهگشا خواهد بود. امروزه سازمان¬ها با مجموعه¬ای عظیم از داده¬ها و اطلاعات مواجه هستند که مدیریت آنها با شیوه¬های مرسوم قدیمی به سادگی امکان پذیر نیست. استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستان نگارها این امکان را فراهم می¬آورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه، ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید. در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت می¬پذیرد و در ادامه نمونه¬ای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات در زمینه¬های مختلف بیان می-گردد. سپس با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، چارچوبی کلی جهت مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق به کارگیری هستان نگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه ارائه می¬شود. در آخر نیز به دلیل اینکه ذخیره اطلاعات سه¬گانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمت¬های کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکولوژی وب معنایی محسوب می¬گردد، انواع رویکردهای ذخیره سازی اطلاعات سه¬گانه نیز بیان گردیده و با یکدیگر مقایسه می¬شوند.

کلمات کلیدی

, وب معنایی, هستان نگار, مدیریت دانش معنایی, مدیریت اطلاعات, وب معنایی در مدیریت اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068321,
author = {دادخواه, مهدی and کاهانی, محسن},
title = {مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی},
journal = {رهیافت},
year = {2018},
volume = {27},
number = {12},
month = {March},
issn = {1027-2690},
pages = {43--60},
numpages = {17},
keywords = {وب معنایی; هستان نگار; مدیریت دانش معنایی; مدیریت اطلاعات; وب معنایی در مدیریت اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی
%A دادخواه, مهدی
%A کاهانی, محسن
%J رهیافت
%@ 1027-2690
%D 2018

[Download]