رهیافت, شماره (68), سال (2018-3) , صفحات (43-60)

عنوان : ( مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی )

نویسندگان: مهدی دادخواه , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رشد دنیای وب و تکنولوژی های مختلف، انتشار اطلاعات بی وقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد. همچنین بخش اعظم این اطلاعات، تنها توسط انسان ها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشین ها نیست. در این میان استفاده از تکنولوژی وب معنایی بسیار راهگشا خواهد بود. امروزه سازمان ها با مجموعه ای عظیم از داده ها و اطلاعات مواجه هستند که مدیریت آنها با شیوه های مرسوم قدیمی به سادگی امکان پذیر نیست. استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستان نگارها این امکان را فراهم می آورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه، ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید. در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت می پذیرد و در ادامه نمونه ای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات در زمینه های مختلف بیان می-گردد. سپس با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، چارچوبی کلی جهت مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق به کارگیری هستان نگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه ارائه می شود. در آخر نیز به دلیل اینکه ذخیره اطلاعات سه گانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمت های کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکولوژی وب معنایی محسوب می گردد، انواع رویکردهای ذخیره سازی اطلاعات سه گانه نیز بیان گردیده و با یکدیگر مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی

, وب معنایی, هستان نگار, مدیریت دانش معنایی, مدیریت اطلاعات, وب معنایی در مدیریت اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068321,
author = {دادخواه, مهدی and کاهانی, محسن},
title = {مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی},
journal = {رهیافت},
year = {2018},
number = {68},
month = {March},
issn = {1027-2690},
pages = {43--60},
numpages = {17},
keywords = {وب معنایی; هستان نگار; مدیریت دانش معنایی; مدیریت اطلاعات; وب معنایی در مدیریت اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی
%A دادخواه, مهدی
%A کاهانی, محسن
%J رهیافت
%@ 1027-2690
%D 2018

[Download]