دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران )

نویسندگان: حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل محیطی گله سال، فصل زایش، درصد ژن هلشتاین و سن اولین زایش و اثر تصادفی حیوان بر صفت فاصله گوسالهزایی با استفاده از مدل رگرسیون چندکی مختلط بود. در این تحقیق از رکوردهای 1443 زایش داشتند استفاده گردید. - 03546 رأس گاو شیری هلشتاین، متعلق به 453 گله، که طی سالهای 1411 انجام شد. نتایج نشان داد متغییر همراه سن اولین زایش lqmm و بسته آماری R تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار و درصد ژن هلشتاین در چارکهای مختلف فاصله گوسالهزایی رفتار یکسانی نداشت. همچنین همبستگی رتبهای بالای ارزش اصلاحی در چارکهای مختلف با مدل دام در این صفات نشان داد، ضمن اینکه رتبهبندی ارزش اصلاحی در چارکهای مختلف با مدل دام تقریباً یکسان بود، اثرات ثابت در چارکهای مختلف قابل برآورد میباشند. روند ژنتیکی فاصله گوسالهزایی در همه چارکها معنیدار بود. روند ژنتیکی فاصله گوسالهزایی در مدل دام معنیدار نبود

کلمات کلیدی

, مختلط چندکی, صفات تولیدمثلی, آنالیز ژنتیکی, هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068329,
author = {حسین نعیمی پوریونسی and شریعتی, محمد مهدی and زره داران, سعید and جباری نوقابی, مهدی and همایون فرهنگ فر},
title = {استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {مختلط چندکی، صفات تولیدمثلی، آنالیز ژنتیکی، هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران
%A حسین نعیمی پوریونسی
%A شریعتی, محمد مهدی
%A زره داران, سعید
%A جباری نوقابی, مهدی
%A همایون فرهنگ فر
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]