مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (429-450)

عنوان : ( تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی( )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , حمید مسعودی , مهسا صادقی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مقایسه‌ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی است. نوع مطالعه توصیفی و روش پژوهش نیز تحلیل شبکه بوده است که در آن دو شاخص مهم روابط رسمی و روابط غیررسمی با به‌کارگیری پرسشنامة محقق‌ساخته طراحی و در اختیار 19 نفر اعضای پژوهشکده قرار گرفت. در قسمت رسمی به ابعادی مانند تولید و نشر مقالات علمی،‌ برگزاری کارگاه،‌ اجرای طرح پژوهشی و در بخش روابط غیررسمی نیز به ابعادی مانند احوال‌پرسی،‌ مسافرت،‌ حل مشکلات اشاره شده است. روش تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها نیز تحلیل شبکه بوده که با نرم‌افزار UCINET بررسی شد. یافته‌ها نشان داد، نخست، چگالی شبکة روابط رسمی در پژوهشکده ۲۰ درصد و چگالی آن در روابط غیررسمی ۵۵ درصد است. از طرف دیگر، نتایج آزمون تی نشان داد دو شبکه از نظر محبوبیت اجتماعی، انسجام اجتماعی،‌ روابط اجتماعی،‌ فاصلة اجتماعی و نفوذ اجتماعی اختلاف چشم‌گیری با یکدیگر دارند؛ بنابراین، شبکة روابط غیررسمی بسیار متراکم‌تر یا قوی‌تر از شبکة روابط رسمی در پژوهشکدة گردشگری است. در برقراری روابط رسمی پژوهشگران این پژوهشکده کمتر از برقراری روابط غیررسمی موفق بوده‌اند.

کلمات کلیدی

, ارتباط سازمانی, روابط رسمی سازمانی, روابط غیررسمی سازمانی, شبکة اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068332,
author = {مجدی, علی اکبر and مسعودی, حمید and صادقی نژاد, مهسا},
title = {تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی(},
journal = {مدیریت سرمایه اجتماعی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6071},
pages = {429--450},
numpages = {21},
keywords = {ارتباط سازمانی، روابط رسمی سازمانی، روابط غیررسمی سازمانی، شبکة اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی(
%A مجدی, علی اکبر
%A مسعودی, حمید
%A صادقی نژاد, مهسا
%J مدیریت سرمایه اجتماعی
%@ 2423-6071
%D 2017

[Download]