کتاب قیم, دوره (7), شماره (17), سال (2018-1) , صفحات (265-288)

عنوان : ( تبار شناسی روایات اعتقادی کافی )

نویسندگان: اسماعیل اثباتی , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرسش های مهم درباره جوامع روایی متقدم ، منابع شفاهی و مکتوبی است که این کتاب ها از آن ها پدید آمده است. از این رو، درباره کافی این پرسش پیش روی حدیث پژوهان قرار دارد که کلینی در تالیف کتابش از چه منابعی بهره برده است. با ژرف کاوی در اسانیدروایات کافی و مطالعه رد پایی می توان گفت کلینی با وجود آنکه بخش بزرگی از روایات کتابش را از آثار و مرویات محدثان مکتب قم آخذ کرده است، اما در عین حال از روایات افرادی چون سهل بن زیاد و محمد بن عیسی عبیدی که در نگاه محدثان مکتب قم چهره های موجه و محبوبی به شمار نمی روند بسیار بهره برده است. او همچنین از منابعی استفاده کرده است که نزد محثان قم و حتی محدثان و رجال شناسان بغداد منابعی غیر قابل اعتماد و متمایل به غلو به شمار وی روند. سبب چنین کاری شاید به تفاوت نگاه او به مسأله غلو باز گردد. همچنین او با اینکه انتقاد هایی نسبت به دو جریان فکری هشام بن سالم و هشام بن حکم داشته است ، اما از آثار هر دو جریان بهره برده است . او حتی خود را بی نیاز از منابع روایی عامه نمی دانسته است. به همین سبب از کتاب های حفص بن غیاث و سفیان بن عیینه نیز استفاده کرده است.

کلمات کلیدی

, محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, مکاتب حدیثی شیعه, جریان های فکری امامیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068340,
author = {اثباتی, اسماعیل and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {تبار شناسی روایات اعتقادی کافی},
journal = {کتاب قیم},
year = {2018},
volume = {7},
number = {17},
month = {January},
issn = {2251-6026},
pages = {265--288},
numpages = {23},
keywords = {محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، مکاتب حدیثی شیعه، جریان های فکری امامیه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبار شناسی روایات اعتقادی کافی
%A اثباتی, اسماعیل
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2018

[Download]