حکمت اسلامی, دوره (4), شماره (14), سال (2018-3) , صفحات (61-86)

عنوان : ( اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی , جواد شمسی اتراباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش از نسبت فلسفه و دین، ریشه در کهن‌ترین ادوار تاریخِ تفکر بشر دارد. فیلسوفِ مسلمان به‌سانِ دیگر هم‌صنفانش دستخوش این پرسش بوده‌ است. جُستارِ پیش ‌رو درصدد بازخوانی، ‌تطبیق و سنجش آرای دو فیلسوفِ دوران‌ساز مسلمان، فارابی و ابن‌رشد برآمده است. وجه این تطبیق افزون بر نوآوری و اصالت آرای طرفین، حضور ایشان در دو بزنگاه خاصِ تاریخی است: هنگامه طلوع و تأسیس فلسفه‌ اسلامی و زمانه‌ احیای پیکر تنومند اما نیمه‌جان آن. هر دو متفکر برآنند که فلسفه و دین موافق یکدیگرند؛ چراکه از یک حقیقت سخن می‌گویند؛ با این تفاوت که ابنرشد به‌صراحت از اختلافِ ظاهری این دو سخن می‌گوید و به مدد تأویل در مسیر رفع این اختلاف گام می‌گذارد؛ اما به‌نظر می‌رسد نزد فارابی، اساساً مسئله‌ اختلاف مطرح نیست؛ چراکه مخاطب فلسفه و دین، وجه اشتراکی بایکدیگر ندارند تا مجالی برای بروز اختلاف پدید آید. این مقاله می‌کوشد با رجوع به آثار اصیل و تراز اول هریک از این دو فیلسوف، مهم‌ترین ایده‌های آنان را احصا و طبقه‌بندی کند و از پی آن در مسیر مقایسه و تطبیق آنها گام بردارد.

کلمات کلیدی

, فارابی, ابن‌رشد, دین, فلسفه, تأویل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068347,
author = {مسعودی, جهانگیر and شمسی اتراباد, جواد},
title = {اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {2423-5105},
pages = {61--86},
numpages = {25},
keywords = {فارابی، ابن‌رشد، دین، فلسفه، تأویل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین
%A مسعودی, جهانگیر
%A شمسی اتراباد, جواد
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2018

[Download]