پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (9), سال (2019-2) , صفحات (5-20)

عنوان : ( تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردی )

نویسندگان: محبوبه وحدتی پور , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیلسوفان مسلمان از جمله سهروردی و بالاخص ملاصدرا علیرغم باور به رویکرد عقلانی وحی، به آموزه‏ های قرآنی نیز توجه دارند. از نظر آنان انتساب مبدأ و منشأ معارف وحیانی به عقل فعال (روح ‏القدس) در طول انتساب به خدای متعال می‏ باشد به این معنا که فاعل وحی، خدا، و حامل آن، نبی است. تبیین نقش قوای ادراکی پیامبر در قوس صعود بیان‏گر این نکته است که پیامبر نسبت به ادراکات کلی وحیانی حالت قابلی داشته که یا به تعبیر سهروردی به‏ واسطه روح‌القدس و فرشته وحی دریافت کننده‏ ی وحی است و یا به تعبیر ملاصدرا علاوه بر حالت قبل، معارف را بدون واسطه نیز از خداوند دریافت می‌کند. در آگاهی از امور جزئی و وقایع گذشته و آینده نیز نبی به واسطه اتصال قوه متخیله‌اش به جواهر عالیه، در معرض انفعال و تأثیر از صُور علمی موجود در نفوس فلکی قرار می‌گیرد. قوای ادراکی نبی بار دیگر در قوس نزول نقش آفرینی بیشتری دارند به این معنا که ملاصدرا و سهروردی در اینکه نبی، صورت مثالی فرشته وحی را در عالم مُثُل معلّقه مشاهده کرده و الفاظ وحیانی را از او شنیده است، با یکدیگر هم رأی هستند، لیکن ملاصدرا این صُور را تا حد حواس نبی تنزل می‏ دهد. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین دیدگاه دو فیلسوف در ارتباط با نکات فوق، در باب مبدأ و منشأ و همچنین مراتب وحی، به جمع رویکرد عقلانی با آموزه‏ های قرآنی نیز توجه شود.

کلمات کلیدی

, وحی, قوه عاقله, قوه متخیّله, قوس صعود, قوس نزول, ملاصدرا, سهروردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068360,
author = {وحدتی پور, محبوبه and کهنسال, علیرضا and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردی},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2019},
volume = {5},
number = {9},
month = {February},
issn = {2476-5325},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {وحی، قوه عاقله، قوه متخیّله، قوس صعود، قوس نزول، ملاصدرا، سهروردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردی
%A وحدتی پور, محبوبه
%A کهنسال, علیرضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2019

[Download]