مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, دوره (4), شماره (13), سال (2017-6) , صفحات (49-60)

عنوان : ( رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران )

نویسندگان: رحیم رمضانی نژاد , محمدعلی صاحبکاران , مازیار خوش پیام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه و نمونه تحقیق، شامل تمامی بازیکنان مرد 12 تیم لیگ برتر بسکتبال ایران بودند که پرسشنامه‌های مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند. پس از اعمال نظرات 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور، ثبات درونی پرسشنامه رضایت و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران روی30 آزمودنی ورزشکار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0= rو 89/0= rبرآورد شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های کالموگراف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 05/0≥ p نشان داد که رابطه بالا و معنی‌داری میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (60/ 0=r). همچنین توان پیش‌بینی رفتار جوانمردی و رفتار یاری‌گرایانه از طریق دو مؤلفه رضایت از آموزش و رضایت از عملکرد تیمی بیشتر از مؤلفه‌های دیگر رضایتمندی ورزشکار بود (05/0≥ p)، در حالی که تنها مؤلفه رضایت از رفتار و تعامل مربی اثر معنی‌داری در پیش‌بینی مؤلفه رفتار مدنی داشت (05/0≥ p). به طور کلی، رضایت ورزشکاران از مربی و تیم می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را ارتقاء دهد.

کلمات کلیدی

, رضایتمندی , رفتار شهروندی , لیگ برتر بسکتبال ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068366,
author = {رحیم رمضانی نژاد and صاحبکاران, محمدعلی and مازیار خوش پیام},
title = {رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران},
journal = {مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش},
year = {2017},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2383-1758},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {رضایتمندی ، رفتار شهروندی ، لیگ برتر بسکتبال ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران
%A رحیم رمضانی نژاد
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A مازیار خوش پیام
%J مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
%@ 2383-1758
%D 2017

[Download]