پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (7), سال (2018-2) , صفحات (5-21)

عنوان : ( نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام )

نویسندگان: علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم پیامبر, و امام، همواره میان اندیشمندان مسلمان، پرسشی بحث‌انگیز بوده است. علامه طباطبایی در تفسیر خود از آیات متضمن «شهادت» کوشیده است علم پیامبر, و ائمه] بر نهان اعتقادات و اعمال مردم را اثبات کند، اما مفسران دیگر چنین نظری ندارند .علامه «شهادت» را به معنای علم اولیاء بر اعمال بندگان حین انجام آنها گرفته است، درحالی که مفسران دیگر آن را به معنی «شهادت» بر ادای رسالت گرفته‌اند. علامه به دلایل اصالت اطلاق و حقیقی بودن نظام عالم، علم مذکور را برای پیامبر, اثبات می‌کند و این علم، به اعتقاد شیعه برای امام هم مهیا است. این برهان مورد پذیرش نویسندگان مقاله است.

کلمات کلیدی

, شهادت, وساطت, رسالت, حضور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068368,
author = {کهنسال, علیرضا and تحریرچی, نفیسه and جوارشکیان, عباس},
title = {نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2018},
volume = {4},
number = {7},
month = {February},
issn = {2476-5325},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {شهادت، وساطت، رسالت، حضور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام
%A کهنسال, علیرضا
%A تحریرچی, نفیسه
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2018

[Download]