فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (44), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (625-640)

عنوان : ( دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران )

نویسندگان: رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دورپیوندهای جهانی با تغییر آرایش گردش جو، بااقلیم مناطق دورتر مرتبطند. مهم ترین این پدیده ها برای اقلیم ایران کدامند؟ رابطه دورپیوندهای منطقه ای و جهانی، با استفاده ازسری زمانی ماهانه 61 سال(1950 تا 2010) دردوره سرد سال و روش همبستگی پیرسون تعیین شد. نتایج حاکی است، مهم ترین پدیده های جهانی در سطوح میانی جو، دورپیوند دریای شمال- خزر (NCP) و نوسان اطلس شمالی(NAO) است. در فاز مثبت این دو دورپیوند، مرتبط با دورپیوند منطقه ای اروپای غربی-خزر شمالی، کاهش دما و افزایش بارش و در فاز منفی، افزایش دما و کاهش بارش درایران حادث میگردد. همچنین دورپیوند های جهانی مهم درسطح زمین، نوسان قطبی(AO)، اسکاندیناوی(SCAN)، اطلس شرقی-روسیه غربی(EA-WR) و اطلس شرقی(EA)، مرتبط با دورپیوند های منطقه ای اروپای شمالی، سیبری شمالی و آسیای مرکزی می باشند.، که با فاز منفی نوسان قطبی، اسکاندیناوی و فاز مثبت اطلس شرقی- روسیه غربی و اطلس شرقی، کاهش ذما و افزایش بارش و در فاز متفاوت، دور پیوندهای فوق با افزایش دما و کاهش بارش در ایران همراهند. این 6 دورپیوند جهانی در مطالعات اقلیمی، پیش بینی و تغییرات اقلیمی برای ایران، مهم ترین پدیده های جهانی دوره سرد سال می باشند.

کلمات کلیدی

, دورپیوند جهانی, دورپیوند منطقه ای, دوره سرد, اقلیم ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068374,
author = {دوستان, رضا},
title = {دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2018},
volume = {44},
number = {3},
month = {October},
issn = {0378-1046},
pages = {625--640},
numpages = {15},
keywords = {دورپیوند جهانی; دورپیوند منطقه ای; دوره سرد; اقلیم ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران
%A دوستان, رضا
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 0378-1046
%D 2018

[Download]