دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذاردر دوره پس از تولک )

نویسندگان: مجتبی یحیی زاده طرقی , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک آزمایش به منظور بررسی اثر سطح اسیدهای آمینه متیونین + سیستین قابل هضم جیره در دوره پس از تولک‌¬بری (103-92 هفتگی) بر عملکرد تولیدی مرغان تخم‌‌‌گذار با استفاده از 288 قطعه مرغ تخم‌‌‌گذار سویه¬ "های لاین W36" در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار، 6 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر واحد انجام شد. تیمارهای تغذیه¬ای شامل 6 سطح (0.48، 0.53، 0.58، 0.63، 0.68 و 0.73 درصد) متیونین + سیستین قابل هضم در جیره بود. اثر سطح متیونین + سیستین قابل هضم جیره بر شاخص¬های عملکرد تولیدی شامل درصد تخم‌‌‌گذاری، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم مرغ و شاخص واحد هاو تخم مرغ¬ معنی دار نشد. اگر چه افزایش سطح متیونین + سیستین قابل هضم جیره اثر معنی داری بر شاخص¬های عملکرد تولیدی نداشت، اما بالاترین میزان درصد تخم‌‌‌گذاری و گرم تخم مرغ تولیدی مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 53/0 درصد متیونین + سیستین قابل هضم بود که این میزان معادل مقدار توصیه راهنمای سویه "های لاین W36" است. نتایج این آزمایش نشان داد در دوره پس از تولک بری افزایش سطح متیونین + سیستین قابل هضم جیره بر شاخص¬های عملکردی و کیفیت تخم مرغ تولیدی اثر ندارد، و حتی می توان میزان متیونین + سیستین قابل هضم جیره را بمقدار 05/0 کمتر از جیره توصیه شده کاهش داد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, متیونین + سیستین قابل هضم, مرغان تخم‌‌‌گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068380,
author = {یحیی زاده طرقی, مجتبی and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذاردر دوره پس از تولک},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {عملکرد، متیونین + سیستین قابل هضم، مرغان تخم‌‌‌گذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذاردر دوره پس از تولک
%A یحیی زاده طرقی, مجتبی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]