تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (711-726)

عنوان : ( اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: بشیر قاسم پور , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی اثر سطح پروتئین قابل‌هضم و توازن‌الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و بافت‌شناسی روده با استفاده از تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی مخلوط دو جنس سویه راس‌308 در قالب طرح کاملاً تصادفی و به‌صورت فاکتوریل 5×2 با دو سطح پروتئین‌قابل‌هضم (16/5 و 19درصد) و پنج سطح توازن‌الکترولیتی (150، 200، 250، 300 و 350 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم‌جیره) در دوره پایانی(25 تا 42 روزگی) با پنج تکرار 10 قطعه ای انجام شد. جوجه ها از 42-28 روزگی به مدت هشت ساعت روزانه تحت تنش گرمایی 2±32 درجه‌سلسیوس قرار گرفتند. افزایش سطح پروتئین اثری بر افزایش وزن دوره پایانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی نداشت. مصرف خوراک و ضریب تبدیل جوجه های‌گوشتی تغذیه شده با جیره 16/5درصد، بیشتر از 19درصد پروتئین بود (0.05<P). بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل در توازن 200 میلی‌اکی‌والان مشاهده شد که تفاوت آنها به ترتیب تنها با تیمارهای 300 و 150 میلی‌اکی‌والان معنی‌دار نبود. بیشترین افزایش وزن در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی 5/16درصد پروتئین و 200 میلی‌اکی‌والان توازن‌الکترولیت مشاهده شد(0.05<P). سرم جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 19درصد در مقایسه با 5/16درصدپروتئین‌قابل‌هضم، دارای تری‌گلیسیرید کمتر اما پروتئین کل، کراتینین و اسید اوریک بالا تری بودند (0.05<P). افزایش پروتئین جیره از 16/5درصد به 19درصد، تأثیری بر ویژگی‌های بافت‌شناسی روده نداشت. تغذیه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی با تعادل الکترولیتی 250 میلی‌اکی‌والان، مساحت سطح پرز را افزایش داد(0.05<P). بنابراین، جیره حاوی 5/16درصد پروتئین قابل هضم و توازن الکترولیتی 200 میلی‌اکی‌والان برای پرورش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی در دوره پایانی مطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین قاب هضم, تنش گرمایی, توازن الکترولیتی جیره, جوجه گوشتی, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068382,
author = {قاسم پور, بشیر and گلیان, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {3},
month = {November},
issn = {2009-6776},
pages = {711--726},
numpages = {15},
keywords = {پروتئین قاب هضم، تنش گرمایی، توازن الکترولیتی جیره، جوجه گوشتی، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A قاسم پور, بشیر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]