مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-12) , صفحات (37-58)

عنوان : ( بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , علی چشمی , فاطمه یاقوتی جعفرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می‌تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین‌وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می‌دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, داده‌های تابلویی, ضریب جینی, کشورهای اسلامی, نابرابری درآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068408,
author = {همایونی فر, مسعود and چشمی, علی and یاقوتی جعفرآباد, فاطمه},
title = {بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی},
journal = {مطالعات اقتصاد اسلامی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-4102},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {توسعه مالی; داده‌های تابلویی; ضریب جینی; کشورهای اسلامی; نابرابری درآمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی
%A همایونی فر, مسعود
%A چشمی, علی
%A یاقوتی جعفرآباد, فاطمه
%J مطالعات اقتصاد اسلامی
%@ 2008-4102
%D 2016

[Download]