بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24

عنوان : ( شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC )

نویسندگان: احسان روحی گل خطمی , محمدحسن احمدیان , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبهیهسبا ی مطیم متخلخک که در ن اندا ه ف باهای خالی ا مرتهه طول پویش اد سببیال میباشببد همواره دارای پیدیدگیهای فراوانی نظیر نطوه تو یع ذرات در مطیم حک، و شهکهبندی د شوار و پیدیده، میباشبدا ا این رو در این پهوهش به بررسبی یکی ا رو های جدید در این مینه پرداخته شده ا ستا این رو که تو سم ا ستفانوف ارائه گردیده اسببت به جای شببهیهسببا ی فیکیکی ذرات متخلخک در داخک میدان حک، ا یک تابع تو یع احتمال برای تو یع و احتمال برخورد این ذرات )متخلخک( با مولکولهای سبببیال اسبببتفاده مینمایدا ا مهمترین مکایای این رو میتوان، یکی به تو یع یکنواخت و تصادفی ذرات متخلخک در داخک مطیم حک، و دیگری شبببهکهبندی سبببان و سببا مان یافته ن اشبباره کردا برای این منظور، در این م،اله، ابتدا به تشریح این رو در یک کد دوبعدی DSMC و سپس به اعتهارسنجی این رو پرداخته شبده اسبتا در نهایت برای بررسبی این الگوریتم و همدنین اثر جذب سببب طی در مطیم متخلخک در ابعاد میکرو/نانو، ابتدا یک کانتور سرعت با استفاده ا این رو ارائه، و سپس با در نظر گرفتن یک ضببریج جذب سبب طی، تو یع فشببار در طول این کانال متخلخک که جذب س طی در ن رخ میدهد رسم شده استا

کلمات کلیدی

, روش DSMC , محیط متخلخل, تابع توزیع احتمال, کانال میکرو/نانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068412,
author = {روحی گل خطمی, احسان and احمدیان, محمدحسن and تیمورتاش, علیرضا},
title = {شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {روش DSMC ، محیط متخلخل، تابع توزیع احتمال، کانال میکرو/نانو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC
%A روحی گل خطمی, احسان
%A احمدیان, محمدحسن
%A تیمورتاش, علیرضا
%J بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2018

[Download]