علوم دامی, دوره (32), شماره (122), سال (2019-6) , صفحات (29-44)

عنوان : ( اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی (Origanum vulgare L.) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , سونیا زکی زاده , علی ابراهیمی , سیدمحمدرضا صلواتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه دارویی پونه کوهی به جیرههای بر پایه گندم بر عملکرد رشد، راندمان لاشه، متابولیتهای سرم خون و پاسخ ایمنی، این آزمایش با استفاده از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی ماده (راس308) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار (سطوح صفر، 0.4، 0.8 و 1.2 درصد پودر برگ پونه کوهی در جیره)، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. شاخصهای عملکردی در دورههای سنی 18-1، 30-19، 42-31 و 42-1 روزگی محاسبه شدند. افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی به جیره باعث تغییر مصرف خوراک در دوره سنی 30-19 روزگی و ضریب تبدیل غذایی در دورههای سنی 42-31 و 42-1 روزگی به صورت معادله درجه دوم و معنیدار شد. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر برگ پونه کوهی در سطح 0.4 درصد مطلوبترین ضریب تبدیل غذایی را بین تیمارهای تغذیه ای داشتند. اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی به جیره بر میزان رشد معنیدار نبود. افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی به جیره باعث افزایش راندمان لاشه، وزن نسبی تیموس، تیتر ایمنی اولیه ایجاد شده در پاسخ به تزریق گلبولهای قرمز گوسفندی، غلظت لیپوپروتئینها با دانسیته پایین سرم خون و کاهش وزن نسبی اندامهای گوارشی و غلظت تری گلیسرید سرم خون به طور خطی شد. نتایج این آزمایش نشان داد، افزودن پودر برگ پونه کوهی در سطح 0.4 درصد به جیرههای بر پایه گندم می-تواند باعث بهبود راندمان تبدیل غذایی، راندمان لاشه و سلامتی جوجه های گوشتی شود.

کلمات کلیدی

, پونه کوهی, جوجه های گوشتی, عملکرد, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068416,
author = {زرقی, حیدر and سونیا زکی زاده and علی ابراهیمی and صلواتی, سیدمحمدرضا},
title = {اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی (Origanum vulgare L.) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {122},
month = {June},
issn = {2588-6436},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {پونه کوهی، جوجه های گوشتی، عملکرد، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی (Origanum vulgare L.) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A سونیا زکی زاده
%A علی ابراهیمی
%A صلواتی, سیدمحمدرضا
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2019

[Download]