رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (5), شماره (38), سال (2014-7) , صفحات (113-140)

عنوان : ( بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه )

نویسندگان: مهدی نجف زاده , مهدی خوش رفتار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با رویکرد روانشناسی گفتمان و مبتنی بر تحلیل روایی به واکاوی نقش انگلیس در بروز بیگانههراسی و ساخت ذهنی و نگرش شاه نسبت به اقدامات این کشور پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ محمدرضاشاه با شناخت موقعیت خویش به عنوان پادشاه ایران، به شیوه اغلب ایرانیان، محیط سیاسی را به شکلی اغراقگونه، سرشار از بیم و هراس ترسیم میکرد. نقطه آغاز بیگانههراسی او با سرنگونی پدرش به دست متفقین بود. لفاظیهای فزاینده سیاستمداران انگلیس در توجیه ظهور و سقوط رضاشاه، تصویری اغراقگونه از انگلیس در ذهن و زبان محمدرضاشاه پهلوی ایجاد کرد؛ به نحوی که وی سیاستهای این کشور را نقطه عزیمت بسیاری از رخدادهای داخلی، منطقهای و بینالمللی میدانست. این موقعیت و منزلت ویژه انگلیس سبب رفتارهای دوگانه در نزد محمدرضاشاه شد. از یک سو، او در مواجهه با محیط پیرامونی به دنبال کسب حمایت انگلیس بود اما از سوی دیگر، از فعالیتهای این کشور در عرصه اجتماعی ـ سیاسی ایران به شدت میهراسید. بافت فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی و همچنین ساخت زبانفارسی موجب شکلبندی و تقویت بیگانههراسی با محوریت انگلیس در گفتارهای رتوریک محمدرضاشاه پهلوی در طی دوره سی و هفت ساله پادشاهی وی شد. بخشی از تصمیمات سیاسی مهم وی را باید متأثر از همین عنصر دانست.

کلمات کلیدی

, گنجینه تفسیری, بیگانههراسی, محمدرضاشاه پهلوی, ایران و انگلیس, فهم روانشناختی, توهم توطئه, روایت روتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068438,
author = {نجف زاده, مهدی and خوش رفتار, مهدی},
title = {بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {38},
month = {July},
issn = {1735-739X},
pages = {113--140},
numpages = {27},
keywords = {گنجینه تفسیری، بیگانههراسی، محمدرضاشاه پهلوی، ایران و انگلیس، فهم روانشناختی، توهم توطئه، روایت روتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه
%A نجف زاده, مهدی
%A خوش رفتار, مهدی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2014

[Download]