رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (5), شماره (38), سال (2014-7) , صفحات (113-140)

عنوان : ( بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه )

نویسندگان: مهدی نجف زاده , مهدی خوش رفتار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با رویکرد روانشناسی گفتمان و مبتنی بر تحلیل روایی به واکاوی نقش انگلیس در بروز بیگانه هراسی و ساخت ذهنی و نگرش شاه نسبت به اقدامات این کشور پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ محمدرضاشاه با شناخت موقعیت خویش به عنوان پادشاه ایران، به شیوه اغلب ایرانیان، محیط سیاسی را به شکلی اغراق گونه، سرشار از بیم و هراس ترسیم می کرد. نقطه آغاز بیگانه هراسی او با سرنگونی پدرش به دست متفقین بود. لفاظی های فزاینده سیاستمداران انگلیس در توجیه ظهور و سقوط رضاشاه، تصویری اغراق گونه از انگلیس در ذهن و زبان محمدرضاشاه پهلوی ایجاد کرد؛ به نحوی که وی سیاست های این کشور را نقطه عزیمت بسیاری از رخدادهای داخلی، منطقه ای و بین المللی می دانست. این موقعیت و منزلت ویژه انگلیس سبب رفتارهای دوگانه در نزد محمدرضاشاه شد. از یک سو، او در مواجهه با محیط پیرامونی به دنبال کسب حمایت انگلیس بود اما از سوی دیگر، از فعالیتهای این کشور در عرصه اجتماعی ـ سیاسی ایران به شدت می هراسید. بافت فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی و همچنین ساخت زبان فارسی موجب شکل بندی و تقویت بیگانه هراسی با محوریت انگلیس در گفتارهای رتوریک محمدرضاشاه پهلوی در طی دوره سی و هفت ساله پادشاهی وی شد. بخشی از تصمیمات سیاسی مهم وی را باید متأثر از همین عنصر دانست.

کلمات کلیدی

, گنجینه تفسیری, بیگانه هراسی, محمدرضاشاه پهلوی, ایران و انگلیس, فهم روانشناختی, توهم توطئه, روایت روتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068438,
author = {نجف زاده, مهدی and خوش رفتار, مهدی},
title = {بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {38},
month = {July},
issn = {1735-739X},
pages = {113--140},
numpages = {27},
keywords = {گنجینه تفسیری، بیگانه هراسی، محمدرضاشاه پهلوی، ایران و انگلیس، فهم روانشناختی، توهم توطئه، روایت روتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه
%A نجف زاده, مهدی
%A خوش رفتار, مهدی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2014

[Download]