پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-9) , صفحات (55-76)

عنوان : ( تصحیح و بازخوانی ابیاتی از جواهرنامه نظامی )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی , اکبر حیدریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنار رعایت ثبت ضبط نسخه ی اساس در تصحیح متون و نظر داشتن به نسخه بدلها لازم است به مسأله ی تحریف و تصحیف واژگان نیز توجه شود و در مواردی که مصحح با قرائن درون و برون متنی حدس میزند واژه ای محرف یا مصحف گردیده به تصحیح قیاسی با ذکر دلایل بپردازد. در این مقاله کوشیده ایم بر این اساس به بررسی جواهر نظامی محمد بن جوهری نیشابوری بپردازیم.

کلمات کلیدی

, نظامی, جواهر نامه, تحریف, تصحیح, سبک شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068448,
author = {مرتضائی, سیدجواد and حیدریان, اکبر},
title = {تصحیح و بازخوانی ابیاتی از جواهرنامه نظامی},
journal = {پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {4},
month = {September},
issn = {2476-6518},
pages = {55--76},
numpages = {21},
keywords = {نظامی، جواهر نامه، تحریف، تصحیح، سبک شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصحیح و بازخوانی ابیاتی از جواهرنامه نظامی
%A مرتضائی, سیدجواد
%A حیدریان, اکبر
%J پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
%@ 2476-6518
%D 2017

[Download]