اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , 2018-05-03

عنوان : ( بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا )

نویسندگان: سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , محمدحسین محمودی قرائی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کادمیوم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین می باشد که در آب آشامیدنی اثررات سرمی برراو موجرودات زنرده ایاراد میکند. در این مطالعه ابتدا حذف کادمیوم با منیزیا که از کلسینه شدن منیزیت در درجره حررارت Co 066 و 2 سراعت پخت در کوره الکتریکی به دست میآیند آزمایش و بعد ایزوترم هاو لانگمویر و فروندلیچ جرذب کرادمیوم بررسری شرد. نتایج نشان داد که جذب کادمیوم روو منیزیا از مدل لانگمویر پیرروو مریکنرد کره داراو برالاترین برریب همیسرتگی 6( میباشد.

کلمات کلیدی

, ایزوترم لانگمویر, فروندلیچ, کادمیوم, منیزیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068456,
author = {خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ، کادمیوم، منیزیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا
%A خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
%D 2018

[Download]