علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (228-235)

عنوان : ( مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا» )

نویسندگان: مصباح بابالار , مرجان السادات حسینی , محمدعلی عسکری , سهراب داورپناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلابی یکی از میوه‌های مهم مناطق معتدله در حدود ۵۰ کشور از سراسر جهان است. ارقام گلابی شاه‌میوه و اسپادونا در سه مرحله در زمان داشت با غلظت‌های مختلف پوتریسین (صفر، ۵/۰، ۱ و ۲ میلی‌مولار) مه‌افشانی شدند و پس از برداشت در همان غلظت‌های پوتریسین غوطه‌ور شدند و هم‌چنین از تیمار گرمایی (۴۰ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد و شاهد) به‌صورت غوطه‌وری استفاده گردید. میوه‌ها بعد از تیمار در دمای۱ ±۰درجه سانتی گراد به‌مدت ۵ ماه نگهداری شدند. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. میوه ها در طول دوره نگهداری هر سه هفته یکبار از انبار خارج و از نظر فاکتور های مختلف کمی و کیفی مثل رنگ سطحی، کاهش وزن، سفتی بافت میوه، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص طعم و ویتامین C مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد سفتی، pH و شاخص طعم در رقم شاه میوه نسبت به اسپادونا بیشتر است. زاویه هیو، درخشندگی، کاهش وزن، TAو TSS در رقم اسپادونا بیشتر از رقم شاه میوه می باشد. تیمارهای ۱ و ۲ میلی مولار پوتریسین بیش ترین سفتی و کم ترین مقدار pH، TSSو شاخص طعم را در هر دو رقم نشان دادند. تیمار گرمایی۴۰ و ۵۰ درجه سانتی-گراد به‌ترتیب در رقم های شاه میوه و اسپادونا باعث افزایش TSS و شاخص طعم شد. در کل رقم اسپادونا از نظر اکثر خصوصیات کمی و کیفی برای عرضه به بازار و نگهداری در انبار بهتر از رقم شاه میوه می باشد.

کلمات کلیدی

, پس از برداشت, پوتریسین, تیمار گرمایی, عمر انبارمانی, گلابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068466,
author = {مصباح بابالار and مرجان السادات حسینی and محمدعلی عسکری and داورپناه, سهراب},
title = {مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {228--235},
numpages = {7},
keywords = {پس از برداشت، پوتریسین، تیمار گرمایی، عمر انبارمانی، گلابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»
%A مصباح بابالار
%A مرجان السادات حسینی
%A محمدعلی عسکری
%A داورپناه, سهراب
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]