علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (185-191)

عنوان : ( اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل )

نویسندگان: مجید امانی بِنی , عبداله حاتم زاده , علی نیکبخت , محمود قاسم نژاد , سارا نیکخواه بهرامی , سهراب داورپناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تییکی از گل‌های بریده مهم تجاری در دنیا گل مریم است که عمر نسبتاً کوتاه پس از برداشت از مشکلات اصلی آن به‌شمار می‌رود. برای این منظور، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با به کارگیری پنج غلظت مختلف هیومیک‌اسید و هفت غلظت نانوذرات نقره بر گل مریم رقم ,سینگل، در محلول گلجای انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه‌های تیمار شده با غلظت‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم در لیتر هیومیک‌اسید در روز سوم و ششم به‌طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمار‌ها بوده است. هم‌چنین از نظر تأثیر هیومیک‌اسید روی عمر پس از برداشت و شاخص جذب آب غلظت‌های ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم در لیتر هیومیک‌اسید مناسب‌تر از سایرین بودند به نحوی که عمر پس از برداشت در تیمار ۲۵ میلی‌گرم در لیتر تا ۲۵/۲ روز افزایش یافت. کاربرد نانو ذرات نقره با غلظت‌های ۵/۰ و ۱ میلی‌گرم در لیتر نانو ذرات نقره منجر به افزایش عمر پس از برداشت، میزان جذب آب، وزن تر، پروتئین کل و کاهش میزان پراکسیداسیون لیپید نسبت به شاهد شد به‌طوری که عمر پس از برداشت در تیمار ۱ میلی‌گرم در لیتر ۸۷/۲ روز افزایش نشان داد. بنابراین می‌توان بیان داشت که کاربرد هیومیک‌اسید و نانو ذرات نقره با غلظت‌های مناسب باعث بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شده و در نهایت ماندگاری گل بریده مریم را به‌طور مطلوبی افزایش خواهد داد.

کلمات کلیدی

, پراکسیداسیون لیپید, عمر پس از برداشت, گل مریم, نانو ذرات نقره, هیومیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068482,
author = {مجید امانی بِنی and عبداله حاتم زاده and علی نیکبخت and محمود قاسم نژاد and سارا نیکخواه بهرامی and داورپناه, سهراب},
title = {اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {185--191},
numpages = {6},
keywords = {پراکسیداسیون لیپید، عمر پس از برداشت، گل مریم، نانو ذرات نقره، هیومیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل
%A مجید امانی بِنی
%A عبداله حاتم زاده
%A علی نیکبخت
%A محمود قاسم نژاد
%A سارا نیکخواه بهرامی
%A داورپناه, سهراب
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]