اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , 2018-05-04

عنوان : ( بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن )

نویسندگان: زهرا زمانی فضل آباد , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه هیدروشیمی منابع آبی منطقه جهت مصارف آشامیدن، ۸ نمونه از آب چشمه ها و قنات های موجود درمنطقه افیولیتی شمال سبزوار برداشت شد. پارامترهای هدایت الکتریکی (EC) ، pH و دما (T) در هنگام نمونه برداری اندازه گیری شد. آنالیزهای یونهای اصلی شامل -, Cl-23, CO-3O, HC+, K+, Na2+, Mg2+Ca و -24SO در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. ترکیب هیدروژئوشیمیایی منابع آبی مورد بررسی به صورت منیزیم بیکربناته، سدیم سولفاته و سدیم بیکربناته متغیر بود. با بررسی پارامتر سختی کل (TH) ، همه نمونه ها در رده سخت و کاملاسخت قرار دارند و برای آشامیدن مناسب نیستند. با توجه به نمودار شولر (Schoeller) ۲۵ درصد از نمونه ها در رده ی نامناسب تا کاملا نامطبوع جهت آشامیدن هستند. ارزیابی خورندگی رسوبگذاری با استفاده از شاخص - - های لانژلیه ( Langelier Index ( و شاخص رایزنر ) Ryznar Index ( صورت گرفت. شاخص لانژلیه (LSI) ۵ / ۸۷ درصد نمونههای آب رسوبگذار و ۵ / ۱۲ درصد خورنده نشان میدهد. همچنین با بررسی شاخص رایزنر (RSI) نمونههای آب میتوان گفت ۵ / ۶۲ درصد نمونهها خورنده وکمی رسوبگذار، ۲۵ درصد بسیار رسوبگذار و ۵ / ۱۲ درصد نمونههای آب رسوبگذار و کمی خورنده میباشند. مهمترین مسئله خوردگی حضور عناصر کادمیوم و سرب بوده که باعث ایجاد خطرات جدی برای سلامتی عموم می شود که از این نظر منطقه مورد مطالعه باید

کلمات کلیدی

, آشامیدن, شولر, خورندگی رسوبگذاری, شمال سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068490,
author = {زمانی فضل آباد, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آشامیدن، شولر، خورندگی رسوبگذاری، شمال سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن
%A زمانی فضل آباد, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
%D 2018

[Download]