اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , 2018-05-03

عنوان : ( ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی )

نویسندگان: زهرا زمانی فضل آباد , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقهی مطالعاتی باغجر در شمال شرق سبزوار واقع شده است. به منظور مطالعه زیست محیطی منابع آب منطقه جهت مصارف کشاورزی، ۸ نمونه آب زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفت. ارزی ابی ب ر اس ا پارامتره ا ی نس ب ت ج بب س د یم ( SAR (، درصد سدیم ) Na %(، کربنات سدیم باقیمانده ) RCS (، خطر منیزیم ) MH (، و همچنین نمودارهای پایپر (Piper) و ویلکاکس (Wilcox) صورت گرفت. با توجه به نمودار ویلکاکس (Wilcox) و پارامتر نسبت جببس د یم ) SAR ) منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر عموما از کیفیت مناسب برای مصارف کشاورزی برخوردار نیستند. نمودار Piper نش ان دهن ده رخس اره ه ای هیدروژئوش یمیایی 3HCO-Mg ، 4SO-Na و 3HCO-Na م یباش د. ب ر اس ا پ ارامتر خط ر منیزیم (MH) ۵ / ۶۲ درصد نمونهها آب نامناسب و ۵ / ۳۷ درصد دیگر نمونهها مناسب میباشد. زمینشناسی منطق ه ک ه شامل افیولیتها و رسوبات تبخیری میباشد، تاثیر قابل توجهی بر شیمی آب و افزایش یون منیزیم ) Mg ( دارن د . اخ تفف در لیتولوژی منطقه که در اثر عملکرد گسلهای اصلی و فرعی موجود در منطقه به وجود آمده نیز باع تس ه یل تب ادل یونی بین آب و سنگ که در نهایت منجر به تغییر تیپ و نامناسب شدن کیفیت آب شده است. استفاده از آب ب ا کیفی ت پایین باع شور شدن و در نهایت غیر قابل کشت شدن خاک میشود، که اثر منفی ب ر اقتص اد، تغب ی ه و س فمت اف راد ساکن در منطقه خواهد گباشت

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, هیدروشیمی, زیستمحیطی, کشاورزی, باغجر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068491,
author = {زمانی فضل آباد, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and جلیل مهرزاد},
title = {ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت آب، هیدروشیمی، زیستمحیطی، کشاورزی، باغجر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی
%A زمانی فضل آباد, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A جلیل مهرزاد
%J اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
%D 2018

[Download]