دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (25), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (31-41)

عنوان : ( بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , شاهرخ قوتی رودسری , سیدضیاء الدین میرحسینی , علی جوادمنش , مرتضی مهدوی , آرش علیپور , معصومه وکیلی ازغندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: توالی‌های کوتاه تکراری(Short tandem repeat; STR)، بخش‌های حفاظت‌شده در ژنوم انسان هستند که در بین افراد مختلف، پلی‌مورفیسم بالایی را نشان می‌دهند. امروزه نشانگرهای مبتنی بر این جایگاه‌ها به‌عنوان ابزار اصلی تعیین هویّت در دنیا مطرح می‌باشند. با توجه به متفاوت‌بودن فراوانی آللی این جایگاه‌ها در جمعیت‌های مختلف، به‌منظور استفاده از آنها باید نسبت به بررسی پارامترهای ژنتیکی آنها در هر جمعیت اقدام نمود. هدف از این مطالعه، بهینه‌سازی روش آزمایشگاهی برای استفاده از 10جایگاه STR اتوزومی (TPOX، vWA، D7S820، D8S1179، D13S317، D16S539، D18S51، D5S818، THO1، D21S311) و همچنین بررسی پارامترهای ژنتیکی این جایگاه‌ها و کارآیی آنها در زمینه تشخیص هویّت در اقوام کرد و عرب ایران بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، نمونه‌های تصادفی خون از 93 فرد عرب و 94 فرد کرد تهیه و پس از استخراج DNA، ده جایگاه اتوزومی با استفاده از واکنش PCR تکثیر شدند. سپس به‌منظور تعیین ژنوتیپ هر فرد در هر جایگاه از الکتروفورز ژل آکریل آمید استفاده شد. یافته‌ها: جایگاه D13S317 در هر دو جمعیت حتی پس از اعمال تصحیح Bonferroni از تعادل هاردی-واینبرگ انحراف داشت. پس از این جایگاه، بیشترین هتروزیگوسیته مشاهده‌شده در جمعیت کرد 94درصد مربوط به جایگاه D21S311 و 84درصد در جمعیت عرب برای جایگاه‌های THO1، vWA و D5S818 بود. کمترین هتروزیگوسیته مشاهده‌شده به‌ترتیب 71درصد و 72درصد مربوط به جایگاه TPOX در جمعیت‌های کرد و عرب بود. بررسی شاخص‌های ژنتیک پزشکی قانونی (PI, PE, PD & PIC) نشان دادند که به‌جز جایگاه D13S317 باقی 9 جایگاه ژنی ارزیابی‌شده، دارای مشخصات خوبی برای استفاده در انگشت‌نگاری ژنتیکی در جمعیت‌های کرد و عرب بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش ضرورت بررسی خصوصیات ژنتیکی قانونی قوم‌های مختلف ساکن نقاط مختلف جغرافیایی ایران به‌منظور انتخاب مجموعه داده مناسب برای محاسبه پارامترهای ژنتیک قانونی، نه‌تنها در داخل هر قوم بلکه بین آنها را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, انگشت‌نگاری ژنتیکی, بررسی فراوانی آللی, تشخیص هویّت, نشانگر STR, قوم کرد و عرب, ژنتیک پزشکی قانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068496,
author = {نصیری, محمدرضا and قوتی رودسری, شاهرخ and سیدضیاء الدین میرحسینی and جوادمنش, علی and مهدوی, مرتضی and آرش علیپور and وکیلی ازغندی, معصومه},
title = {بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2018},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {1607-2197},
pages = {31--41},
numpages = {10},
keywords = {انگشت‌نگاری ژنتیکی، بررسی فراوانی آللی، تشخیص هویّت، نشانگر STR، قوم کرد و عرب، ژنتیک پزشکی قانونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی
%A نصیری, محمدرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A سیدضیاء الدین میرحسینی
%A جوادمنش, علی
%A مهدوی, مرتضی
%A آرش علیپور
%A وکیلی ازغندی, معصومه
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2018

[Download]