پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان , 2017-12-21

عنوان : ( بررسی نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسیآموزان غیرفارسیزبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس )

نویسندگان: شهرزاد امینیان , عطیه کامیابی گل , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان دوم، همچون زبانهای دیگر، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن را دربر میگیرد. در پژوهش حاضر، نقش ویراستاری در بهبود مهارت خواندن و درک مطلب فارسیآموزان بررسی شد. بدینمنظور، مصاحبهای )کتبی و شفاهی( در دو قسمت ویراستاری زبانی و صوری و با دو نگرش آموزشی و غیر آموزشی طراحی شد. پس از جمعبندی نظرات ویراستاران آزمونهای خواندن و درک مطلب برای دو سطح پیشرفته و میانه باال و در دو دستۀ ویراسته و غیر ویراسته برای دو مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس طراحی شدند. آزمونها در دو مرحله با بازه زمانی بیستروزه برگزار شدند. در هر مرحله فارسیآموزان به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه به متن ویراسته و دیگری به متن غیر ویراسته پاسخ داد و در مرحله دوم برعکس آن اجرا شد. نتایج بهستآمده از نمرات آزمون و سرعت پاسخگویی شرکتکنندگان نشان داد که در هر چهار گروه از آزمودنیها )سطوح پیشرفته و میانه باالی دانشگاه فردوسی مشهد و پیشرفته و میانه باالی مکتب نرجس( اختالف بهنسبت معناداری در عملکرد افرادی که از طریق متن ویراسته و غیر ویراسته ارزیابی شدند، وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ویراستاری زبانی و صوری, مهارت خواندن و درک مطلب, فارسیآموزان غیرفارسیزبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068502,
author = {امینیان, شهرزاد and کامیابی گل, عطیه and علیزاده, علی},
title = {بررسی نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسیآموزان غیرفارسیزبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویراستاری زبانی و صوری، مهارت خواندن و درک مطلب، فارسیآموزان غیرفارسیزبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسیآموزان غیرفارسیزبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس
%A امینیان, شهرزاد
%A کامیابی گل, عطیه
%A علیزاده, علی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان
%D 2017

[Download]