به زراعی نهال و بذر, دوره (33), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چند رقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان )

نویسندگان: مینا غزائیان , غلامحسین داوری نژاد , بهروز فتاحی , صدیقه زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب سیب در استان گلستان، در این تحقیـق صـفات رویشی و خواص کمی و کیفی پنج رقم تجاری سیب به نام های گلدن دلیشـس، رد دلیشـس، برابـرن، فـوجی و رداسپار در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه مشاهده برای هر رقم در منطقه شاهکوه استان گلستان در سالهای 1392تا 1394مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین کارایی عملکرد متعلق به رقـم رد اسـپار بـا میزان 49/0کیلوگرم میوه به ازای هر سانتیمترمربع سطح مقطع تنه بود و بعد از آن بـه ترتیـب ارقـام برابـرن، فوجی، گلدن دلیشس و رد دلیشس قرار داشتند. بیشترین سفتی در رقم فوجی ) 74/5کیلوگرم بر سانتیمترمربع( و کمترین در رقم برابرن ) 82/4کیلوگرم بر سانتیمترمربع( اندازهگیری شد. از نظر مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون، رقم گلدن دلیشس به ترتیب با میـزان /13 37و 45/1بـالاترین مقـادیر را داشـت. نتـایج بررسـی همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی های مثبت و منفی بین برخی صفات مانند ضخامت پوست و ابعاد میوه بـا نوع رقم را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه می شود با توجه به کوتاه بودن فصل رشد در منطقـه کوهستانی شاهکوه، ارقام زودرس تا میان رس و پایه های رویشی نیمه قوی تا پررشد برای کاشت در این منطقـه مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, سیب, ارقام, پایه رویشی, صفات میوه, سازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068508,
author = {مینا غزائیان and داوری نژاد, غلامحسین and بهروز فتاحی and صدیقه زمانی},
title = {ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چند رقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان},
journal = {به زراعی نهال و بذر},
year = {2017},
volume = {33},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-6946},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سیب، ارقام، پایه رویشی، صفات میوه، سازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چند رقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان
%A مینا غزائیان
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A بهروز فتاحی
%A صدیقه زمانی
%J به زراعی نهال و بذر
%@ 2008-6946
%D 2017

[Download]