ژنتیک نوین, دوره (12), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (535-546)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه های باکتریایی تجزیه کننده کراتین )

نویسندگان: بهناز کروژدهی , علیرضا عباسی , معصومه بحرینی , احمد علی پوربابایی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقادیر روزافزون ضایعات کراتینی مقاوم به تجزیه که از محصولات جانبی فرآوری صنایع کشاورزی می باشند، توجه را به سمت آنزیم های کراتینولیتیک سوق داده اند. کراتینازها قادرند پروتئین نامحلول کراتین را از طریق فرایندهای غیرآلاینده به محصولات باارزش تبدیل کنند. در این مطالعه با هدف دستیابی به جدایه های توانمند تجزیه کننده کراتین، تعداد 921 سویه از منابع مختلف محیطی در محیط کشت اختصاصی پودر پر، جداسازی و خالص شد. پس از غربالگری، شش سویه که کارایی بالاتری داشتند برای ادامه مسیر انتخاب شدند. بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی و توالی یابی 16SrRNA سویه های برتر متعلق به جنس باسیلوس بودند که در پایگاه اطلاعاتی NCBI به ثبت رسیدند. این سویه 41 درصد از سوبسترای پر / ها پس از 44 ساعت 66 تا 4 36 و ،31 ، را مورد حمله قرار دادند. فعالیت پروتئازی و کراتینازی آن ها در دماهای 21 °C 51 مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی سویه ها بر روی محیط SMA در دماهای مورد آزمایش فعال بودند به جز BK111 که در دمای °C 51 فعالیت پروتئازی نشان نداد. سویه BK206 در کلیه دماها فعالیت کراتینازی مناسبی داشت در حالی که BK107 و BK324 در دمای °C 51 فعالیتی نداشتند. سویه BK111 در دماهای 21 و °C 51 نتوانست بر روی محیط FMA رشد کند، سویه های BK401 و BK402 نیز در دمای °C 21 هاله ای بر روی این محیط تشکیل ندادند. فعالیت کراتینازی سویه های برتر با استفاده از دو سوبسترای کراتین آزور ) α کراتین( و آزوکراتین ) β کراتین( مورد ارزیابی قرار گرفت که تمامی سویه ها فعالیت قابل توجهی بر روی هر دو سوبسترا نشان دادند. بالاترین فعالیت بر روی سوبسترای کراتین آزور به سویه BK324 با u/ml 345 تعلق داشت و سویه BK111 نیز u/ml 5112 فعالیت را بر روی سوبسترای آزوکراتین در روز دوم پس از تلقیح نشان داد. به طورکلی یافته های این مطالعه، پتانسیل بالای 6 سویه طبیعی برای تبدیل زیستی ضایعات کراتین به صورت سازگار با محیط زیست و بازیافت آن ها به محصولات ارزشمند را آشکار می کند.

کلمات کلیدی

, آزو کراتین, باسیلوس, تبدیل زیستی, کراتیناز, کراتین آزور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068533,
author = {بهناز کروژدهی and علیرضا عباسی and بحرینی, معصومه and احمد علی پوربابایی and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه های باکتریایی تجزیه کننده کراتین},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2018},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4439},
pages = {535--546},
numpages = {11},
keywords = {آزو کراتین، باسیلوس، تبدیل زیستی، کراتیناز، کراتین آزور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه های باکتریایی تجزیه کننده کراتین
%A بهناز کروژدهی
%A علیرضا عباسی
%A بحرینی, معصومه
%A احمد علی پوربابایی
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2018

[Download]