علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (555-564)

عنوان : ( اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL. )

نویسندگان: احمد شریفی , فاطمه کیخا آخر , محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر باززایی لیلیوم از پیازکهای تولید شده در شرایط درون شیش های دو آزمایش جداگانه انجام گرفت. در مرحله حاوی (MS ) 3 و 5 میلی متر در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ ، با ضخامت های 1 (TCL) اول، اثر ریزنمونه های با لایه سلولی نازک بررسی شد. نتایج این NAA 0 میلی گرم در لیتر / با غلظ ت 1 میلی گرم در لیتر در ترکیب با 5 Kin 2 و ip ،BA ترکیب های تنظیم کننده رشد گیاهی آزمایش نشان داد که در هر سه تیمارتنظیم کننده رشد گیاهی، بیشترین میزان اندام زایی در ریزنمونه هایی با ضخامت 3 میلی متر بدست آمد. در واقع نتایج برهمکنش اندازه ریزنمونه با تنظیم کننده رشد گیاهی موجود در محیط کشت نشان داد درصد باززایی در ریزنمونه های با ضخامت 3 میلی متر بهتر مشاهده شد که نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی داری BA افزایش داشته است. بیشترین تعداد برگ و وزن خشک گیاهچه ها در محیط کشت حاوی ،Nymph ،Donato ،Robina ارقام TCL داشت. در آزمایش دوم به منظور بررسی اثر رقم و نوع تنظیم کننده رشد گیاهی سیتوکینین، ریزنمونه های با (TDZ 2 و ip ،Kin ،BA ) حاوی ترکیبات تنظیم کننده رشد گیاهی مختلف MS با ضخامت 3 میلی متر در محیط کشت Roxana و Lessoto کشت شدند. نتایج نشان داد که رقم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر اندام زایی NAA 0 میلی گرم در لیتر / غلظت 1 میلی گرم در لیتر در ترکیب با 5 مشاهده شد. بررسی درصد باززایی و شاخه زایی در ریزنمونه ها Roxana بود. بیشترین تعداد ریشه، وزن خشک، تعداد پیازک و طول گیاهچه در رقم نسبت به سایر ارقام و تنظیم کننده TDZ در حضور Nymph نشان داد که ارقام و هورمون های مختلف بر میزان باززایی و ریش هزایی مؤثر بوده و رقم های رشد گیاهی کمترین باززایی و ریشه زایی را نشان داد. همچنین مقایسه وزن خشک در تیمارهای مختلف نشان داد که وزن خشک گیاهچه های رقم بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها افزایش یافته بود.

کلمات کلیدی

, اکسین, ریزازدیادی, ریزنمونه فلس, سیتوکینین, کشت درون شیش های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068553,
author = {احمد شریفی and فاطمه کیخا آخر and یزدی, محبوبه and باقری, عبدالرضا},
title = {اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL.},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {555--564},
numpages = {9},
keywords = {اکسین، ریزازدیادی، ریزنمونه فلس، سیتوکینین، کشت درون شیش های},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL.
%A احمد شریفی
%A فاطمه کیخا آخر
%A یزدی, محبوبه
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]