هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2018-05-19

عنوان : ( عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به رشد همه جانبه اقتصادی در تمامی مناطق ایران است. میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. به شمار می رود. از این رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا، زمینه ساز توسعه ی اقتصادی در مناطق روستایی است. در این پژوهش با نوع ارتباط رشد اقتصادی در ایران و )SURE( 0930 و معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط - استفاده آمار دوره ی زمانی 0934 بخش کشاورزی و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای نیروی کار کشاورزی، سرمایه، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارای تاثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ رشد اقتصادی کل دارای تاثیر مثبت امام بی معنی بر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی داشته است.از این رو پیشنهاد می شود که به منظور توزیع مناسب و تاثیرگذار منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی با تاکید بر اهداف الگوی پایه پیشرفت در مناطق روستایی در کنار پیگیری و تقویت عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشاورزی، دولت، برنامه های لازم را در قالب توزیع دارایی های مولد و فرصت های شغلی پر درآمد برای اقشار فقیر روستایی تدوین و اجرایی نماید.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, مناطق روستایی , ایران, الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068582,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
booktitle = {هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رشد اقتصادی، مناطق روستایی ، ایران، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2018

[Download]