پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (11), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (111-1112)

عنوان : ( تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق )

نویسندگان: توحید مبهوت مقدم , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر , محمد مسافری ضیاءالدینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف. انتخاب مناسب تمرین بدنی و ملاحظات تغذیه ای، عاملی مهم در تغییر شیوه زندگی نوجوانان چاق و شاخصی موثر در کنترل و درمان چاقی محسوب می شود. هدف ما تعیین اثر هشت هفته تمرینHIT در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر سیگنال PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق بود. مواد و روش ها. در شرایط ایزوانرژیک 20 نوجوان چاق به صورت تصادفی به دو گروه 1) تمرینHIT و دارونما (10 نفر) و 2) تمرینHIT به همراه مکمل ال آرژنین(10 نفر) تقسیم شدند. قبل از ورود به پروتکل تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، شاخص های آنتروپومتریک و مقادیر هورمونی PYY3-36 در خون اندازه گیری شد. برای بررسی تفاوت های درون و بین گروهی به ترتیب از تی استیودنت وابسته و مستقل استفاده شد. یافته ها. نتایج نشان داد که تغییرات کاهش وزن درون و بین گروهی معنادار است(05/0p≤). کاهش شاخص توده بدن در هر دو گروه معنادار (05/0p≤) بود؛ اما تغییرات بین گروهی معنادار نبود(05/0<P). همچنین تغییرات درصد چربی بدن در هر دو گروه نیز معنادار نبود(05/0≤P). بررسی ها نشان داد تغییرات درون و بین گروهی مقادیر PYY3-36 نسبت به مقادیر پایه، در گروه های تمرین و دارونما و تمرین به همراه مکمل ال آرژنین معنادار نیست(05/0≤P). نتیجه گیری: با وجود برخی تناقض ها، تمرین HIT و مکمل ال آرژنین، رویکردی موثر در مدیریت وزن جمعیت نوجوان چاق دارد، هرچند؛ تعیین مکانیسم و ماهیت اثرگذاری این تمرینات بر PYY3-36 نیاز به مطالعات بیشتر دارد. واژه های کلیدی. پسران چاق، آرژنین، پپتید PYY3-36، تمرین HIT

کلمات کلیدی

, Overweight boys, Arginine, HIT training, PYY3-36
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068593,
author = {مبهوت مقدم, توحید and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-5389},
pages = {111--1112},
numpages = {1001},
keywords = {Overweight boys; Arginine; HIT training; PYY3-36},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق
%A مبهوت مقدم, توحید
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2018

[Download]