سومین کنگره ملی روانشناسی ایران , 2018-02-28

عنوان : ( بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: اکرم شاهد , ریحانه کدیور , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه د انشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد بود که در سال 95-1394، مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه نمونه ای به حجم 238نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه های احساس تنهایی (UCLA)، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS )و آزمون خودکنترلی تانجی بود. پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی و به روش علّی_مقایسه ای صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آماره آزمون یومان وینی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در بین دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه با یکدیگر متفاوت است؛ به گونه ای که میزان هیجان خواهی، خودکنترلی و نیز احساس تنهایی در دانشجویان سال اول بیشتر از دانشجویان سال آخر میباشد. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که محیط دانشگاه و مولفه های تحصیلی و غیرتحصیلی موجود در آن سبب میشود تا از زمان ورود تا سال آخر تغییراتی در هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی دانشجویان دختر به وجود آید و از این رو رشد روانی_اجتماعی آنها را به دنبال دارد

کلمات کلیدی

, هیجان خواهی, خودکنترلی, احساس تنهایی, دانشجویان دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068600,
author = {اکرم شاهد and کدیور, ریحانه and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {سومین کنگره ملی روانشناسی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیجان خواهی، خودکنترلی، احساس تنهایی، دانشجویان دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد
%A اکرم شاهد
%A کدیور, ریحانه
%A کیمیایی, سیدعلی
%J سومین کنگره ملی روانشناسی ایران
%D 2018

[Download]