فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (9), شماره (33), سال (2018-5) , صفحات (207-222)

عنوان : ( پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده )

نویسندگان: مریم سادات فخری , راحله مهدویان فرد , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، ایران باروند روبه رشدونگران کننده طلاق درهمه استان هامواجه شده است.ازین رودراین پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی واضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده، دراحتمال طلاق پرداخته شد.این پژوهش به لحاظ هدف توسعه‌ای وازنظرروش همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهرمشهدبودکه باتوجه به ماهیت روش پژوهش که جزء طرح های همبستگی محسوب می شودو تعدادمتغیرهای پژوهشی، 400 نفربه شیوه دردسترس انتخاب وبه پرسشنامه های احتمال طلاق، اجتناب واضطراب درروابط نزدیک وحل مسأله خانواده پاسخ دادند.ازاین تعداددرنهایت 388نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شدند.برای بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده دراحتمال طلاق ازآزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.نتایج حاصل ازتحلیل داده هانشان داد، R2 اصلاح شده چندگانه بین متغیر‌های دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله دراحتمال طلاق 33/0 بودکه متغیرهای پیش بین 33درصداز واریانس احتمال طلاق راتبیین می‌کردند.ازاین بین، دلبستگی اجتنابی ومهارت حل مسأله قادربه پیش بینی احتمال طلاق بودند، امادلبستگی اضطرابی نقشی درپیش بینی آن نداشت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان دادکه سبک دلبستگی اجتنابی و مهارت حل مسأله زنان می تواندازعوامل پیش بینی کننده ی مهم احتمال طلاق ایشان باشدچراکه توانایی حل مسأله خانواده یکی ازعوامل تعدیل کننده اثرات رویدادهای منفی زندگی است وسبک دلبستگی،عامل مهمی است که عملکردسالم وناسالم زناشویی راتوجیه می کندوروشی برای پاسخگویی به دلایل ناسازگاری زوج‌هاارائه می‌دهد

کلمات کلیدی

, احتمال طلاق, دلبستگی اجتنابی, دلبستگی اضطرابی, مهارت حل مسأله خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068601,
author = {فخری, مریم سادات and مهدویان فرد, راحله and کیمیایی, سیدعلی},
title = {پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده},
journal = {فرهنگ مشاوره و روان درمانی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {May},
issn = {2345-6051},
pages = {207--222},
numpages = {15},
keywords = {احتمال طلاق; دلبستگی اجتنابی; دلبستگی اضطرابی; مهارت حل مسأله خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده
%A فخری, مریم سادات
%A مهدویان فرد, راحله
%A کیمیایی, سیدعلی
%J فرهنگ مشاوره و روان درمانی
%@ 2345-6051
%D 2018

[Download]