مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (2), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (33-64)

عنوان : ( تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید )

نویسندگان: اکرم غیبی هاشم آبادی , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران می‌تواند با پیش‌بینی صحیح‌تر عکس‌العمل متغیرهای کلان اقتصادی، به سیاست‌گذاری اقتصادی کمک شایانی کند. از این رو، یک مدل DSGE با رویکرد مکتب نیوکینزی و با لحاظ بخش‌های عمده خانوار، بنگاه، دولت- بانک مرکزی و نفت-صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شده و پویایی‌های روابط بین بخش‌ها مدل سازی شده است.بررسی گشتاورهای مرتبه اول و دوم متغیرهای شبیه‌سازی شده، موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی فضای اقتصاد ایران را تأیید می‌کند. بر اساس یافته‌های تحقیق، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف،مخارج جاری وعمرانی دولت شده است. هرچند که به دلیل ترکیب بودجه دولت، افزایش در بودجه جاری دولت به مراتب بیشتر از بودجه عمرانی است.ناکارایی سرمایه‌گذاری دولتی نیز باعث کم‌اثرتر شدن بودجه عمرانی دولت در مدل شده است. همچنین بخش تولید بخش غیرنفتی اقتصاد ایران با افزایش (هر چند کوچک) همراه بوده است که به نظر می‌رسد به دلیل نقشی است که صندوق توسعه ملی وبه تبع آن سهم تسهیلات اعطایی ازسوی صندوق به بخش خصوصی در این بخش ایجاد می‌کند.همچنین بررسی توابع عکس‌العمل متغیرهای شبیه‌سازی شده مدل نشان می‌دهد که تکانه‌های بهره‌وری وپولی نیز نتایج مطابق انتظارات تئوریک درمدل ایجادکرده است.

کلمات کلیدی

, مکتب کینزی جدید, مدل DSGE, تکانه تصادفی, بخش نفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068609,
author = {غیبی هاشم آبادی, اکرم and رزمی, سید محمدجواد and ناجی میدانی, علی اکبر and کریم زاده, مصطفی},
title = {تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2345-654X},
pages = {33--64},
numpages = {31},
keywords = {مکتب کینزی جدید، مدل DSGE، تکانه تصادفی، بخش نفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید
%A غیبی هاشم آبادی, اکرم
%A رزمی, سید محمدجواد
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A کریم زاده, مصطفی
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2017

[Download]