بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08

عنوان : ( یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی )

نویسندگان: طاهره سعادت تاج الدین , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های بیسیم بدنی به دلیل محدودیت در منابعی چون انرژی با چالشهایی روبه رو هستند که برای افزایش کارایی این شبکه ها باید به این چالشها پاسخ داده شود. مهمترین این چالشها انرژی است. ما در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی برای WBANارائه کرده ایم که در هر دور با استفاده از یک تابع هزینه، گره ای با بیشترین انرژی باقیمانده و کمترین فا صله تا سینک را به عنوان رله انتخاب می کند تا بقیه گره ها از طریق آن داده های خود را به سینک بفر ستند. همچنین برای بهره وری بیشتر انرژی از زمانبندی پویا ا ستفاده کرده ایم به این ترتیب که در ابتدای راه اندازی شبکه که انرژی همه گره ها بالا است از دورهای طولانی تری نسبت به زمانی که انرژی کل شبکه کمتر است، استفاده می کنیم. این کارموجب کاهش سربار انتخاب رله در هر دور و ذخیره سازی بیشتر انرژی می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای مسیریابی موجود عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده ا ست و موجب افزایش چند برابری زمان پایداری و طول عمرشبکه، افزایش 1.4برابری گذردهی و تعداد بسته دریافتی در سینک، افزایش 0.75برابری انرژی باقیمانده گره، همچنین کاهش 20درصدی گمشدگی بسته شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم مسیریابی, بهره وری انرژی, چندپرشه, زمانبندی پویا, شبکه های بیسیم بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068613,
author = {سعادت تاج الدین, طاهره and حسینی سنو, سیدامین},
title = {یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوریتم مسیریابی، بهره وری انرژی، چندپرشه، زمانبندی پویا، شبکه های بیسیم بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی
%A سعادت تاج الدین, طاهره
%A حسینی سنو, سیدامین
%J بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2018

[Download]