زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (253-267)

عنوان : ( ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی )

نویسندگان: محمدحسین عباسپور فرد , حسین یوسف زاده , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک , معین حدادمقدم تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی شغلی است که افراد را در معرض مشکلات بهداشتی به ویژه اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار می دهد. این شغل جزء گسترده ترین و خطرناک ترین فعالیت های شغلی است که حدود 40 % از جمعیت کشورهای در حال توسعه به آن اشتغال دارند. ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران جهان ( حدود 94 درصد تولید جهان) است که نیروی انسانی نقش کلیدی در تولید آن دارد. به همین سبب بررسی وضعیت ارگونومیکی نیروی انسانی دخیل در برداشت زعفران اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه بمنظور کاهش صدمات مکانیکی کارگران برداشت کننده ی گل زعفران، نوعی ارابه ( ترولی) معرفی و مورد مقایسه با روش های سنتی برداشت قرار گرفت. در این آزمون ها نیروی وارده و درصد حد توانایی بر روی 20 نفر در نقش برداشت کننده ی گل زعفران و با کمک نرم افزار 3DSSPP در دو روش برداشت زعفران به صورت سنتی (نیمه نشسته و ایستاده ی کمر خمیده) و دستگاه ترولی انجام شد. وضعیت های بدنی مختلف در روش های برداشت سنتی و نشستن بر روی ترولی به کمک تصاویر گرفته شده در این نرم شبیه سازی شد. بررسی های انجام شده نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به حالت نیمه نشسته و بر روی زانوها است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفران نشان داد که کمترین آسیب را به کشاورز در هنگام برداشت زعفران وارد می کند. اگر چه بیشترین فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می شود، ولی در مقایسه با روش نشسته و کمر خمیده فشار کمتری به اجزای بدن وارد می نماید. لذا استفاده از این وسیله برای برداشت زعفران توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, فاکتور های انسانی, اسکلتی-عضلانی, خستگی, گاری, نرم افزار 3DSSPP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068615,
author = {عباسپور فرد, محمدحسین and یوسف زاده, حسین and امین اظهری and ابراهیمی نیک, محمدعلی and حدادمقدم تربتی, معین},
title = {ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-1529},
pages = {253--267},
numpages = {14},
keywords = {فاکتور های انسانی، اسکلتی-عضلانی، خستگی، گاری، نرم افزار 3DSSPP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A یوسف زاده, حسین
%A امین اظهری
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A حدادمقدم تربتی, معین
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]