دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (7), شماره (7), سال (2018-5) , صفحات (12-14)

عنوان : ( ابوعلی دقاق )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله دایره المعارفی درباره ابوعلی دقاق صوفی نامدار سده چهارم و پنجم است.

کلمات کلیدی

, ابوعلی دقاق, تصوف, عرفان, زبان و ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068631,
author = {ساکت, سلمان},
title = {ابوعلی دقاق},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {7},
month = {May},
issn = {0000-0004},
pages = {12--14},
numpages = {2},
keywords = {ابوعلی دقاق، تصوف، عرفان، زبان و ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابوعلی دقاق
%A ساکت, سلمان
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2018

[Download]