دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (7), شماره (7), سال (2018-5) , صفحات (114-116)

عنوان : ( تاریخ جهانگشای نادری )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله دایره المعرفی درباره کتاب تاریخ جهانگشای نادری است

کلمات کلیدی

, تاریخ جهانگشای نادری, مهدی خان استرآبادی, نادرشاه, کتب نثر تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068634,
author = {ساکت, سلمان},
title = {تاریخ جهانگشای نادری},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {7},
month = {May},
issn = {0000-0004},
pages = {114--116},
numpages = {2},
keywords = {تاریخ جهانگشای نادری، مهدی خان استرآبادی، نادرشاه، کتب نثر تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ جهانگشای نادری
%A ساکت, سلمان
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2018

[Download]