پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-11) , صفحات (84-95)

عنوان : ( بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم )

نویسندگان: فاطمه ذاکر تولایی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره یاضی , کایران کمار شارما ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدس از جمله حبوبات مهم در ایران است که با توجه به وقوع تنش‌های مختلف در مناطق کشت آن در کشور، اصلاح آن جهت افزایش تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این زمینه، کارآیی استفاده از فناوری‌های نوین از جمله کشت این‌ویترو و انتقال ژن، قابل‌توجه می‌باشد. در این مطالعه بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس با استفاده از ژن گزارشگر gus با واسطه اگروباکتریوم تومیفاشینس انجام شد. در این پژوهش اثر عواملی مانند نوع ریزنمونه، آنتی‌بیوتیک مورد استفاده، غلظت باکتری، مدت‌زمان کشت مشترک، تأثیر استوسرینگون، بر موفقیت تراریزش بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ریزنمونه لپه شاخه‌دارشده روی محیط کشت دارای سیتوکنین پس از حذف سرشاخه‌ها یک ریزنمونه خوب برای فرایند انتقال ژن می‌باشد. غلظت پنج میلی‌گرم بر لیتر هیگرومایسین بهترین محیط انتخابی برای شاخه‌های تراریخته شناخته شد. غلظت چهار میلی‌لیتر از کشت شبانه باکتری در 25‌میلی‌لیتر محیط کشت مایع و مدت‌زمان 72‌ساعت کشت مشترک شرایط مناسب را برای انتقال ژن فراهم کرد. استفاده از استوسرینگون بر نتایج بی‌تأثیر بود. پس از کشت مشترک، شاخه‌زایی ریزنمونه‌ها روی محیط کشت انتخابی، ریشه‌زایی، سازگاری و انتقال به گلخانه انجام شد. آزمون هیستوشیمیایی gus در مرحله قبل از ریشه‌زایی بیان ژن gus را تأیید نمود. پس از انتقال گیاهچه‌‌ها به گلخانه تأیید حضور ژن gus با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) روی نمونه‌های برگی انجام شد. امید است، نتایج این پژوهش برای اصلاح عدس از طریق مهندسی ژنتیک و همچنین استفاده از عدس به‌عنوان میزبان برای تولید ترکیبات دارویی مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, باززایی , ژن gus , عدس (Lens culinaris Medik.) , گیاه تراریخته , مهندسی ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068643,
author = {فاطمه ذاکر تولایی and باقری, عبدالرضا and بهزاد قره یاضی and کایران کمار شارما},
title = {بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {84--95},
numpages = {11},
keywords = {باززایی ، ژن gus ، عدس (Lens culinaris Medik.) ، گیاه تراریخته ، مهندسی ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم
%A فاطمه ذاکر تولایی
%A باقری, عبدالرضا
%A بهزاد قره یاضی
%A کایران کمار شارما
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2017

[Download]