رسانه و فرهنگ, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (1-22)

عنوان : ( رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان )

نویسندگان: حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه‌ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مصرف رسانه‌ای مربوط به استفاده از تلویزیون و ماهواره است. بررسی وضعیت هویت ملی جوانان نشان داد که میانگین هویت ملی جوانان 70 (در بازه 0 تا 100) است. مدل ساختاری رابطه استفاده از انواع رسانه‌ها با هویت ملی نشان داد که از میان شش رسانه مورد بررسی ماهواره با ضریب 0.23- دارای رابطه منفی و تلویزیون داخلی با ضریب 0.16 رابطه مثبت و معنی‌داری با هویت ملی جوانان دارند.

کلمات کلیدی

هویت ملی؛ جوانان؛ مصرف رسانه‌ای؛ برنامه‌های رسانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068647,
author = {اکبری, حسین},
title = {رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان},
journal = {رسانه و فرهنگ},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-062X},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {هویت ملی؛ جوانان؛ مصرف رسانه‌ای؛ برنامه‌های رسانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان
%A اکبری, حسین
%J رسانه و فرهنگ
%@ 2383-062X
%D 2018

[Download]