زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (219-236)

عنوان : ( اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی )

نویسندگان: سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد احمدیان , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر دگرآسیبی اندام­های زعفران بر رشد و جوانه‌زنی دو گونه علف هرز جوموشی و خاکشیر آزمایشی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربت حیدریه در سال 1394 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل عصاره اندام­های زعفران در سه سطح برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه و غلظت­های مختلف هر عصاره در شش سطح (صفر، 1، 5/2، 5، 10 و 20 درصد) بودند. نتایج نشان داد که عصاره زعفران دارای آثار منفی بر رشد و پارامترهای جوانه‌زنی شامل طول و وزن ریشه، ساقه و گیاه­چه، سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و تعداد بذر نرمال در هر دو گونه علف هرز بود. بیشترین سرعت جوانه‌زنی در علف هرز جوموشی (48/10) در کاربرد 5/2 درصد عصاره برگ و بنه به دست آمد. همچنین در این علف هرز بالاترین شاخص بنیه بذر با میانگین 75/21 در کاربرد 5/2 درصد عصاره برگ و کمترین آن با میانگین 75/10 در کاربرد 20 درصد عصاره برگ و بنه به دست آمد. در علف هرز خاکشیر بالاترین شاخص بنیه بذر (21) و تعداد بذر نرمال (75/15) به ترتیب در غلظت یک درصد عصاره برگ و بنه و غلظت 5/2 درصد عصاره بنه و کمترین آن‌ها در 20 درصد عصاره برگ و بنه مشاهده شد. کاربرد عصاره برگ و بنه نسبت به عصاره برگ و بنه به‌صورت جدا به‌طور معنی‌داری باعث کاهش صفات جوانه‌زنی شد. به‌طورکلی نتایج نشان داد که استفاده از عصاره زعفران در غلظت­های 10 و 20 درصد به‌طور مؤثری سبب کاهش رشد و نمو علف­های هرز جوموشی و خاکشیر در مرحله جوانه‌زنی می ­شود.

کلمات کلیدی

, بنه, درصد جوانه زنی, دگرآسیبی, شاخص بنیه بذر, گیاهان دارویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068648,
author = {سید علیرضا موسوی and حسن فیضی and احمد احمدیان and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-1529},
pages = {219--236},
numpages = {17},
keywords = {بنه، درصد جوانه زنی، دگرآسیبی، شاخص بنیه بذر، گیاهان دارویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی
%A سید علیرضا موسوی
%A حسن فیضی
%A احمد احمدیان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]