زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (219-236)

عنوان : ( اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی )

نویسندگان: سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد احمدیان , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068648,
author = {سید علیرضا موسوی and حسن فیضی and احمد احمدیان and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-1529},
pages = {219--236},
numpages = {17},
keywords = {بنه، درصد جوانه زنی، دگرآسیبی، شاخص بنیه بذر، گیاهان دارویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی
%A سید علیرضا موسوی
%A حسن فیضی
%A احمد احمدیان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]