علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (43-55)

عنوان : ( تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth )

نویسندگان: منصوره احمدی , سید علی مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفید کن , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‎منظور بررسی تأثیر اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه‎زنی و رشد اولیه گیاه دارویی نوروزک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف تنش شوری شامل شاهد (0)، 25، 50، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 میلی‎مولار از نمک‎های کلرید سدیم و کلرید کلسیم با نسبت 10 به 1 بکار برده شد. با افزایش شدت شوری درصد جوانه‎زنی، سرعت جوانه‎زنی، طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر و وزن گیاهچه نوروزک به‎طور معنی‎داری (در سطح یک درصد) کاهش یافت. به‎منظور تعیین بهترین مدل رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‎زنی بذر گیاه نوروزک به شوری چهار مدل خطی، درجه دوم، دوتکه‎ای و لجستیک برازش داده شد. برای درصد جوانه‎زنی، سرعت جوانه‎زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر مدل دوتکه‎ای با RMSE به ترتیب برابر 3.22، 0.2، 0.25 و 0.4و R2 به ترتیب برابر 0.99، 0.98، 0.99 و 0.99 و برای وزن گیاهچه مدل لجستیک با RMSE و R2 برابر 0.01 و 0.98 به‎عنوان مدل برتر محسوب می‎شوند. بررسی این مدل‎ها نشان داد میزان کاهش مؤلفه‎های جوانه‎زنی بذر گیاه نوروزک تا حدود 90 میلی‎مولار اختلاف معنی‎داری با شاهد نداشت. بذور این گیاه قادرند طی مراحل جوانه‎زنی و سبز شدن تا حد شوری 90 میلی‎مولار نمک (هدایت الکتریکی نه دسی‎زیمنس بر متر) را بدون کاهش معنی‎دار در مؤلفه‎های جوانه‎زنی تحمل ‎کنند.

کلمات کلیدی

, آستانه تحمل شوری, بنیه بذر , مدلهای رگرسیونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068649,
author = {منصوره احمدی and سید علی مدرس ثانوی and کافی, محمد and فاطمه سفید کن and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2646},
pages = {43--55},
numpages = {12},
keywords = {آستانه تحمل شوری; بنیه بذر ; مدلهای رگرسیونی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth
%A منصوره احمدی
%A سید علی مدرس ثانوی
%A کافی, محمد
%A فاطمه سفید کن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]