مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (7), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (147-158)

عنوان : ( تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید )

نویسندگان: الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: مدیریت صحیح اراضی باعث بهبود ویژگی¬های فیزیکی و هیدرولیکی خاک و کنترل فرسایش در مناطق خشک و نیمه خشک می¬شود. استفاده از پوشش گیاهی به عنوان یک ابزار بیومهندسی در جهت بهبود ویژگی¬های هیدرو¬فیزیکی خاک و حفاظت آن در برابر عوامل فرساینده فاکتور مناسبی می¬باشد. پلی¬اکریل آمید آنیونی (PAM) نیز در این زمینه کاربرد گسترده¬ای یافته است. در مطالعات پیشین اثر وتیور و PAM بر شاخص¬های پایداری ساختمان و کنترل فرسایش خاک مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه سیستم وتیور و PAM و تلفیق آنها بر ویژگی¬های هیدرولیکی و شاخص کیفیت فیزیکی خاک (Sgi) در کرت-های آزمایشی انجام شد. مواد و روش¬ها: این پژوهش در کرت¬های آزمایشی یک خاک لومی واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار کشت گیاه وتیور (VP0)، کاربرد PAM در دو سطح 20 (P2) و 40 (P4) کیلوگرم در هکتار، کاربرد هم¬زمان وتیور و هر دو سطح PAM (VP2 و VP4) بود. یک تیمار نیز به عنوان تیمار شاهد (P0) در نظر گرفته شد. مقادیر رطوبت خاک تیمار¬های مختلف در مکش¬های ماتریک صفر، 5، 10، 30، 50، 100، 300، 500، 1000 و 1500 کیلو¬پاسکال اندازه‌گیری شد. سپس مدل منحنی رطوبتی ون¬گنوختن با استفاده از نرم¬افزار RETC به داده¬های آزمایشی برازش داده شد و پارامتر¬های مدل مذکور با روش حداقل مربعات خطا برآورد گردید. هم¬چنین هدایت هیدرولیکی اشباع (KS) و شاخص Sgi تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طراحی شد و تحلیل آماری پارامتر¬های مدل ون¬گنوختن، شاخص Sgi و هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از نرم¬افزار SPSS 23 انجام گردید. یافته¬ها: نتایج به¬دست آمده در این پژوهش نشان داد که PAM و وتیور با افزایش خاکدانه¬سازی و پایداری آن¬ها و بهبود ویژگی¬های ساختمانی خاک موجب افزایش درصد رطوبت اشباع و KS شدند. البته اثر PAM برKS به غلظت و گرانروی محلول نیز بستگی دارد. وتیور درصد رطوبت باقیمانده خاک را کاهش و مولکول¬های آب¬دوست پلیمر PAM درصد رطوبت باقیمانده خاک را افزایش داد. وتیور با افزایش منافذ درشت خاک، اثر قابل توجهی در افزایش α و کاهش مکش ورود هوا داشت، در حالی¬که PAM تأثیر چندانی در پارامتر α نشان نداد. PAM و وتیور پارامتر n را به ترتیب افزایش و کاهش دادند. هم¬چنین PAM و وتیور با اثر بر خاکدانه¬سازی و بهبود ساختمان و شرایط فیزیکی خاک، شاخص Sgi را افزایش داده¬اند. در مجموع اثر وتیور بر پارامتر¬های مدل ون گنوختن و بهبود ویژگی¬های هیدرولیکی خاک بیشتر ازPAM بود و تلفیق وتیور و PAM بیشترین تأثیر را نشان داد. نتیجه¬گیری: به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش، روش بیومهندسی کمهزینه و بادوام بر پایه کاربرد وتیور جهت بهبود ویژگی¬های فیزیکی و ساختمانی خاک در مناطق نیمه¬خشک مانند ایران پیشنهاد میشود

کلمات کلیدی

, منحنی مشخصه رطوبتی خاک, مدل ون گنوختن, هدایت هیدرولیکی اشباع, شاخص کیفیت فیزیکی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068664,
author = {امیری خبوشان, الهام and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and محمدرضا مصدقی},
title = {تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2018},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-1267},
pages = {147--158},
numpages = {11},
keywords = {منحنی مشخصه رطوبتی خاک، مدل ون گنوختن، هدایت هیدرولیکی اشباع، شاخص کیفیت فیزیکی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید
%A امیری خبوشان, الهام
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A محمدرضا مصدقی
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2018

[Download]