چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی )

نویسندگان: , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﺧﺎک ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه رﯾﺰ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻫﮑﺶ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻋﺒﻮرﺳﯿﺎل ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ از داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻧﺪازه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ورودی ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺣﺎوی ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﻻﯾﻪ زﻫﮑﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ذرات ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ 4و 20 ﻣﯿﮑﺮون و ﻏﻠﻈﺖ 1 gr/L ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺷﻬﺮی، از درون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎک ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ در روز ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ذرات ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی در ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻧﺪازه ذرات ورودی، ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از 15 روز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای اﻧﺪازه ذرات 4 و 20 ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 86 و 95 درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ, ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ, ذررات ﻣﻌﻠﻖ, ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068665,
author = {, and کرابی, سید محسن},
title = {بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ذررات ﻣﻌﻠﻖ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی
%A ,
%A کرابی, سید محسن
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]