پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (4), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (317-340)

عنوان : ( آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی )

نویسندگان: محمد تقوی , محمدجواد هادی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با دگرگونی آموزش زبان دوم از آغاز سدة نوزدهم، رویکردها و روش هایی همچون روش دستور- ترجمه، روش شنیداری -گفتاری و روش مستقیم در این زمینه به کار گرفته شده اند؛ با طرح نظریة آموزش زبان ارتباطی نیز، شماری رویکردهای محتوامحور شکل گرفت. آموزش استوار بر داستان، یکی از رویکردهای مهم آموزش زبان دوم است که در این پژوهش شناسایی شده و آن را می نمایانیم و برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به عنوان رویکردی کارامد می تواند کارساز افتد . در این نوشتار پس از مروری کلی بر روش های مختلف آموزش زبان و بیان اهمیت هر یک، بر آموزش مهارت زبانی به روش د استان گویی تأکید می شود و از میان داستان های موجود در زبان فارسی، داستان های مثنوی که برآمده از ارزش های عام بشر یاند به عنوان منبعی معتبر برای تولید محتوای آموزشی انتخاب می شوند. با این گزینه افزون بر معرفی جنبه های مختلف فرهنگ ایرانی اسلامی، می توان به رویکردی بومی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نیز نزدیک شد.

کلمات کلیدی

, آموزش زبان فارسی, نظریه های آموزش, رویکرد فرهنگی, آموزش استوار بر داستان, داستان های مثنوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068677,
author = {تقوی, محمد and هادی زاده, محمدجواد},
title = {آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2588-4123},
pages = {317--340},
numpages = {23},
keywords = {آموزش زبان فارسی، نظریه های آموزش، رویکرد فرهنگی، آموزش استوار بر داستان، داستان های مثنوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی
%A تقوی, محمد
%A هادی زاده, محمدجواد
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2018

[Download]