نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21

عنوان : ( بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی )

نویسندگان: مجید مربایان , محمد موسوی بایگی , حسین آروئی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر مقدار و کیفیت تابش خورشید بر برخی ویژگی های رشدی گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی در مشهد انجام شد. در این پژوهش ۴ تیمار نور خورشید به میزان ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ ساعت و تیمار شاهد در قالب طرح تک عاملی کاملا تصادفی آزمایش شد. نتایج نشان داد که اثر کاهش نور خورشید بر میزان وزن تر و خشک برگ در تیمار ۱۲ ساعته نسبت به شاهد اثرمعنی دار نداشت ولی در تیمارهای ۱۰ ، ۸ و ۶ ساعته به ترتیب ۲۰ ، ۲۷ و % ۴۷ کاهش در وزن تر و ۳۴ ، ۴۲ و % ۷۵ کاهش در تیمارهای ۱۰ ، ۸ و ۶ ساعته به ترتیب ۲۰ ، ۲۷ و % ۴۷ کاهش در وزن تر و ۳۴ ، ۴۲ و % ۷۵ کاهش در وزن خشک داشت. تفاوت وزن تر ساقه در تمام تیمارها معنی دار شد و به ترتیب کاهش ۱۷ ، ۲۱ ، ۳۳ و % ۳۳ را نشان داد. وزن خشک ساقه و نسبت و زن خشک به وزن تر برگ در تیمار ۱۲ ساعته معنی دار نشد، اما در دیگر تیمارها کاهش معنی دار داشت. نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه تنها در تیمار ۶ ساعته کاهش % ۴۶ معنادار داشت. فاصله میان گره ها و ارتفاع گیاه در تمام تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافته و معنی دار شد. در نهایت تفاوت درصد اسانس در تیمارهای مختلف نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی دار داشت.

کلمات کلیدی

, اسانس, تابش خورشید, نعناع فلفلی, وزن تر, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068680,
author = {مربایان, مجید and موسوی بایگی, محمد and آروئی, حسین and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسانس، تابش خورشید، نعناع فلفلی، وزن تر، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی
%A مربایان, مجید
%A موسوی بایگی, محمد
%A آروئی, حسین
%A جباری نوقابی, هادی
%J نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
%D 2017

[Download]