اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (17), سال (2019-12) , صفحات (293-312)

عنوان : ( بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزی )

نویسندگان: عباسعلی لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجمو عه شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنند گان فراهم کرده است . دولتها جهت حمایت از کشاورزی و تولید کنند گان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمه ا ی بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم ،جو ، نخود و پیاز در استانهای فارس ، کرمانشاه ، کرمان ، خراسان رضوی و اذربایجان شرقی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان شرقی ، با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامد در هر هکتار ، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است . همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند .در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم ، پیاز ابی ،نخود دیم ، نخود ابی ، گندم ابی ، گندم دیم ، جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدی مزیت دارند .

کلمات کلیدی

, بیمه درامدی , ریسک اندازه گیری ریسک., حق بیمه , ریسک گریز نرخ حق بیمه, حق بیمه عادلانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068685,
author = {لطفی, عباسعلی},
title = {بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {17},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {293--312},
numpages = {19},
keywords = {بیمه درامدی ، ریسک اندازه گیری ریسک.، حق بیمه ، ریسک گریز نرخ حق بیمه، حق بیمه عادلانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزی
%A لطفی, عباسعلی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]