چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2018-02-07

عنوان : ( انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP )

نویسندگان: انسیه اکبری معینی , سیامک نوری , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شاخص های رشد و توسعه کشورها، حجم و میزان فعالیت های عمرانی آنها بوده، لذا لزوم برخورداری از یک روش علمی برای انتخاب پیمانکاران برگزیده، امری غیر قابل اجتناب است. برای رسیدن به هدف مذکور ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و بررسی پروژه های عمرانی، تعداد 63 ریسک در قالب 8 دسته شناسایی و تقسیم بندی گردید.سپس با استفاده از تکنیک تئوری خاکستری میزان تاثیر ریسک های مورد مطالعه بر اهداف پروژه ها مورد سنجش و رتبه بندی قرار گرفت.10 ریسک برتر انتخاب و با انجام تکنیک دیمتل ارتباط درونی آنها تائید شد.با توجه به وجود ارتباط درونی آنها، از تکنیک تحلیل شبکه ای مطابق شاخص های ریسک انتخابی، جهت امتیازدهی پیمانکاران استفاده گردید.در مرحله آخر برای انتخاب پیمانکار برگزیده با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با درنظر گرفتن سه معیار ارزیابی کیفی، ارزیابی شاخص های ریسک و قیمت پیشنهادی، تصمیم گیری انجام می شود.

کلمات کلیدی

پروژه عمرانی؛ریسک؛فرآیند تحلیل شبکه ای ؛دیمتل ؛تئوری خاکستری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068697,
author = {اکبری معینی, انسیه and سیامک نوری and دهقانیان, فرزاد},
title = {انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروژه عمرانی؛ریسک؛فرآیند تحلیل شبکه ای ؛دیمتل ؛تئوری خاکستری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP
%A اکبری معینی, انسیه
%A سیامک نوری
%A دهقانیان, فرزاد
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2018

[Download]